Biržiečiai boksininkai iškovojo medalius

As­me­ni­nė nuo­tr.
Bok­so klu­bo "Ter­mi­na­tor" bok­so tre­ne­ris Vir­gi­li­jus Sta­pu­lio­nis su auk­lė­ti­niais.
Sau­sio 31-ąją – va­sa­rio 1-ąją die­no­mis Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ko tarp­tau­ti­nis bok­so tur­ny­ras, skir­tas Vi­dui Gar­bu­liui at­min­ti. Šis tur­ny­ras ren­gia­mas kiek­vie­nais me­tais, šie­met – jau 29 kar­tą. "Šio­se bok­so var­žy­bo­se esu da­ly­va­vęs pa­ts, ke­lis kar­tus ta­pau nu­ga­lė­to­ju. Pri­si­me­nu, kuo­met pa­ts lip­da­vau į rin­gą ko­vo­ti, o da­bar ten ma­tau sa­vo auklėtinius…", – kal­bė­jo bok­so klu­bo "Ter­mi­na­tor" bok­so tre­ne­ris Vir­gi­li­jus Sta­pu­lio­nis.

Bok­so tur­ny­re da­ly­va­vo pen­ki bir­žie­čiai ir vi­si grį­žo su ap­do­va­no­ji­mais. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Gab­rie­lė Šer­nai­tė, ku­ri ko­vo­jo 57 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, jau­nių am­žiaus gru­pė­je. Gab­rie­lė įvei­kė dvi var­žo­ves. Pir­ma­ją var­žy­bų die­ną mer­gi­na su­si­ti­ko su tau­ra­giš­ke bok­si­nin­ke, ku­rią nu­ga­lė­ju­si pa­te­ko į fi­na­lą. Fi­na­le Gab­rie­lė ko­vo­jo su vy­res­ne bok­si­nin­ke iš Ma­ri­jam­po­lės, ku­rią nu­run­gu­si ta­po tur­ny­ro čem­pio­ne.

Jau­nu­čių, (13–14 me­tų am­žiaus) gru­pė­je bir­žie­čiai bok­si­nin­kai iš­ko­vo­jo ant­rą­sias vie­tas: No­jus Sta­ni­šaus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 34 ki­log­ra­mų), Ka­ro­lis Ja­ku­bo­nis (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 38 ki­log­ra­mų), Mo­tie­jus Nar­kus (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 40 ki­log­ra­mų). Jau­nių gru­pė­je (15–16 me­tų am­žiaus), svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 ki­log­ra­mų, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ir To­mas Kub­lins­kas.

"Esu pa­ten­kin­tas sa­vo auk­lė­ti­nių re­zul­ta­tais. To­liau dirb­si­me ir to­bu­lė­si­me, kad tap­tu­me čem­pio­nais. To­kie tur­ny­rai yra la­bai nau­din­gi ruo­šian­tis di­des­niems čem­pio­na­tams," – kal­bė­jo V. Sta­pu­lio­nis. Ku­ro iš­lai­das ke­lio­nei į Ma­ri­jam­po­lę pa­den­gė jau­no­jo bok­si­nin­ko Mo­tie­jaus Nar­kaus tė­tis Ro­lan­das, už nak­vy­nę su­mo­kė­jo Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras. "Džiu­gu, kad mums pa­de­da. Pa­ra­ma iš­vy­koms į var­žy­bas yra la­bai svar­bi. Tai su­tei­kia ga­li­my­bę gar­sin­ti sa­vo mies­tą lai­mė­ji­mais. Bir­žuo­se tik­rai yra daug jau­nų žmo­nių, ku­rie ren­ka­si pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką spor­to sa­lė­je, vie­toj to, kad krės­tų šu­ny­bes gat­vė­se," – džiau­gė­si V. Sta­pu­lio­nis.

Pak­laus­tas apie atei­ties pla­nus, V. Sta­pu­lio­nis mi­nė­jo, kad šį mė­ne­sį su sa­vo auk­lė­ti­niais dar pla­nuo­ja da­ly­vau­ti var­žy­bo­se Pas­va­ly­je ir Pa­ne­vė­žy­je. Iš ten tre­ne­ris ti­ki­si vėl grįž­ti su me­da­liais…