Latvygalos gatvės gyventojai nesutinka, kad būtų statomi bendruomeniniai vaikų globos namai

Savivaldybės nuotr.
Lie­pos 10 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Kni­zi­ke­vi­čius ir lai­ki­no­ji Bir­žų mies­to se­niū­ni­jos se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­ne su­si­ti­ko su Bir­žų mies­to Lat­vy­ga­los gat­vės gy­ven­to­jais.
Savivaldybės nuotr.

Ra­jo­no va­do­vai no­rė­jo iš­girs­ti gat­vės gy­ven­to­jų nuo­mo­nę dėl pla­nų šio­je gat­vė­je sta­ty­ti bend­ruo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus. Gat­vės gy­ven­to­jai bu­vo ka­te­go­riš­kai prieš tai, kad jų gat­vė­je, lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, bū­tų sta­to­mi to­kie na­mai. Gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, to­kia kai­my­nys­tė jiems bus ne­sau­gi. K. Kni­zi­ke­vi­čius aiš­ki­no gy­ven­to­jams, kad šiuo­se na­muo­se bus glo­bo­ja­mi 8 ma­ža­me­čiai vai­kai, kad jais nuo­lat rū­pin­sis 5 dar­buo­to­jai. Na­muo­se bus glo­bo­ja­mi vai­kai tik iš Bir­žų ra­jo­no. „Ši­tiek me­tų kū­rėm ger­bū­vį, o da­bar gra­žiau­sią kam­pe­lį no­ri­te ati­duo­ti vai­kams“, „Mes ne prieš vai­kus, mes prieš tai, kad vai­kus at­kel­tu­mė­te čio­nai, į gra­žiau­sią vie­tą prie eže­ro“, – to­kius ar­gu­men­tus dės­tė gy­ven­to­jai ir siū­lė, kur Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų įreng­ti to­kius na­mus.

Me­ras V. Ja­rec­kas gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jo: jei vi­si gat­vės gy­ven­to­jai nu­si­tei­kę prieš, bend­ruo­me­ni­niams vai­kų glo­bos na­mams sta­ty­ti teks ieš­ko­ti ki­tos vie­tos.

Su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­ti ir ki­ti klau­si­mai. Vie­nas iš jų – gat­vės as­fal­ta­vi­mo ir van­dent­var­kos da­ly­kai. Ra­jo­no va­do­vai gy­ven­to­jams dar kar­tą iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją: gat­vė as­fal­tu bus den­gia­ma ta­da, kai jo­je bus įreng­ti van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tink­lai. Kuo dau­giau gy­ven­to­jų su­tiks pri­jung­ti sa­vo na­mus prie cent­ra­li­zuo­tų tink­lų, tuo grei­čiau bus at­lie­ka­mi šie dar­bai.

Gy­ven­to­jai pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus dėl eis­mo sau­gu­mo Lat­vy­ga­los gat­vė­je (gat­ve di­de­liu grei­čiu va­žiuo­ja au­to­mo­bi­liai, žel­di­niai už­sto­ja vaiz­dą san­kry­žo­je).

Išk­lau­sę vi­sus pa­siū­ly­mus ra­jo­no va­do­vai ža­dė­jo į juos at­si­žvelg­ti pla­nuo­da­mi dar­bus, kvie­tė gy­ven­to­jus ak­ty­viai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ne tik su­si­ti­ki­mų me­tu – rū­pi­mais klau­si­mais bet ka­da kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus.

*

Bend­ruo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai – tai trum­pa­lai­kę ar il­ga­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą tei­kian­ti so­cia­li­nės glo­bos įstai­ga, ku­rio­je bend­ruo­me­nė­je, at­ski­ro­se pa­tal­po­se (na­me, bu­te, ko­te­dže) pa­gal šei­mai ar­ti­mos ap­lin­kos mo­de­lį na­mų ap­lin­ko­je gy­ve­na ne dau­giau kaip 8 vai­kai. Jiems su­da­ro­mos są­ly­gos gau­ti rei­ka­lin­gas pa­slau­gas bei tu­ri­nin­gai leis­ti lais­va­lai­kį bend­ruo­me­nė­je.

Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos eks­per­tai tei­gia: bū­ti­na su­da­ry­ti to­kias są­ly­gas, kad vai­kai jaus­tų­si au­gan­tys sa­vo, o ne val­diš­kuo­se na­muo­se, bū­tų šei­mos ap­lin­ko­je, bend­ruo­me­nės ap­sup­ty­je, kaip kiek­vie­nas iš mū­sų. Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka sie­kia­ma, kad be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams ne­tek­tų aug­ti glo­bos na­muo­se, kad ši­lu­mą ir rū­pes­tį vai­kai ras­tų įtė­vių ir glo­bė­jų šei­mo­se. Ar­ba, šiuo me­tu dar ne­sant pa­kan­ka­mai iš­plė­to­tam glo­bė­jų tink­lui, ga­lė­tų aug­ti šei­mos mo­de­lio bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se, ku­rie už­tik­ri­na vai­kų in­teg­ra­ci­ją į bend­ruo­me­nę, su­da­ro ga­li­my­bes aug­ti ap­lin­ko­je, ku­ri yra ar­ti­ma šei­mos ap­lin­kai, įgy­ti sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui svar­bius įgū­džius.

Re­mian­tis Pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų neį­ga­lie­siems ir li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams 2014–2020 me­tų veiks­mų pla­nu, nuo 2020 me­tų Lie­tu­vo­je ne­tu­ri lik­ti ins­ti­tu­ci­nės glo­bos. Bend­ruo­me­ni­niai glo­bos na­mai nuo 2020 m. bus vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­nės glo­bos for­ma, ku­rią bus ga­li­ma teik­ti. Bir­žuo­se lai­ki­nai glo­bai vai­kus prii­ma glo­bė­jai, o nuo­la­ti­nė glo­ba šiuo me­tu tei­kia­ma še­šio­li­kai vai­kų Me­dei­kių vai­kų glo­bos na­muo­se „Vai­ko užuo­vė­ja“. Ta­čiau Me­dei­kių vai­kų glo­bos na­mai – ins­ti­tu­ci­nė įstai­ga, to­kio ti­po įstai­gų nuo 2020 m. ne­tu­ri bū­ti. Me­dei­kių vai­kų glo­bos na­mų pa­tal­po­se nu­ma­to­ma įkur­ti vai­kų die­nos cent­rą ap­lin­ki­nių kai­mų vai­kams, kur jie gaus mai­ti­ni­mą, ga­lės pa­ruoš­ti pa­mo­kas. Me­dei­kių die­nos cent­re kri­zės at­ve­ju bus lai­ki­nai prii­ma­mos ma­mos su vai­kais.

Bend­ruo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­ba Bir­žuo­se už­tru­ko. Šiems na­mams sta­ty­ti ir die­nos cent­rams plės­ti yra skir­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma – 216600 eu­rų. Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2019 m. ge­gu­žės 24 die­nos po­sė­dy­je priė­mė spren­di­mą Dėl pro­jek­to „Bend­ruo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų ir vai­kų die­nos cent­rų tink­lo plėt­ra Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“. Spren­di­mu Ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 8 prio­ri­te­to „So­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mas ir ko­va su skur­du“ 08.1.1-CPVA-V-427 prie­mo­nę „Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka“ Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti teik­tų pro­jek­to „Bend­ruo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų ir vai­kų die­nos cent­rų tink­lo plėt­ra Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“ (to­liau – Pro­jek­tas) pa­raiš­ką bei, ga­vu­si fi­nan­sa­vi­mą, jį įgy­ven­din­tų. Spren­di­mu nu­spręs­ta pri­si­dė­ti prie Pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis fi­nan­suo­ti tin­ka­mas ir ne­tin­ka­mas, bet bū­ti­nas Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iš­lai­das, ku­rių ne­pa­den­gia Pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mas, jei to­kių bū­tų, bei už­tik­rin­ti Pro­jek­to tęs­ti­nu­mą 5 me­tus po Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gos; pri­ta­rė bend­ruo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bai Bir­žų ra­jo­ne ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­ve­dė at­lik­ti ob­jek­to pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos dar­bų už­sa­ko­vo funk­ci­jas.

Nors at­si­klaus­ti gy­ven­to­jų nuo­mo­nės dėl bend­ruo­me­nių vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bos vie­tos ne­rei­kia, ra­jo­no va­do­vai ma­nė, kad pa­si­kal­bė­ti su Lat­vy­ga­los gat­vės gy­ven­to­jais de­ra, nes bū­tent šios gat­vės bend­ruo­me­nė ga­lė­jo tap­ti pui­kiais kai­my­nais li­ki­mo nu­skriaus­tiems.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ieš­ko ki­to že­mės skly­po bend­ruo­me­ni­niams na­mams sta­ty­ti.