Šo­kiai Lie­tu­vai

Do­mi­lės SRIU­BI­KIE­NĖS nuo­tr.
Prieš 10 me­tų Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė ini­ci­ja­vo nuo­sta­bų kon­cer­tą „Šo­ka­me Lie­tu­vai“ . Džiu­gu, kad yra tę­sia­mos tra­di­ci­jos, ir šis ren­gi­nys yra neat­sie­ja­mas nuo Ko­vo 11–osios (Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos) pa­mi­nė­ji­mo. Šis kon­cer­tas ypa­tin­gas, nes Lie­tu­vos gro­žis at­si­spin­di jau­nų liau­diš­kų šo­kių šo­kė­jų vei­duo­se.

Šir­dis su­vir­pė­jo, kai pil­na sa­lė žiū­ro­vų kar­tu su dau­giau kaip 100 šo­kė­jų gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, su­lau­kia­me gau­sy­bės sve­čių. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas. Taip pat at­vy­ko Bir­žų kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Rai­ty­ti­nis“ ir suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Ver­pe­tas“ (vad. Dan­guo­lė Kal­kie­nė), Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas, Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Auš­ra“(vad. As­ta Vai­tie­kū­nie­nė), Pas­va­lio kul­tū­ros cent­ro Us­tu­kių sky­riaus suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šėl­ti­nis“ (vad. Ni­da Sa­ka­laus­kie­nė). Ži­no­ma, pa­si­ro­dė ir Va­bal­nin­ko šo­kė­jai: Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo bū­re­lio „Mu­zi­kos rit­mu“ ma­žo­sios šo­kė­jos (vad. Si­gi­ta Vin­ciū­nie­nė), Va­bal­nin­ko jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas (vad. Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė), BKC Va­bal­nin­ko sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lio „Sau­la­la“ sen­jo­rų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas (vad. Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė), Va­bal­nin­ko sky­riaus šo­kių gru­pė „De­vy­nios“ (vad. Do­mi­lė Sriu­bi­kie­nė). Vie­ni šio ren­gi­nio ne­bū­tu­me įgy­ven­di­nę. Va­bal­nin­ko sky­riaus dar­buo­to­jai dė­ko­ja Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Bir­žų kul­tū­ros cent­rui, UAB „Bir­žų duo­na“.