"Raitytiniui" – pirmoji vieta!

Bai­gė­si di­džiau­sias, tūks­tan­čius ga­bių jau­nų­jų at­li­kė­jų į šo­kio sū­ku­rį įtrau­kęs vai­kų ir moks­lei­vių liau­diš­kų šo­kių kon­kur­si­nis fes­ti­va­lis "Aguo­nė­lė".

Gruo­džio 8 d. Prie­nuo­se vy­ko pa­sku­ti­nis, na­cio­na­li­nis, „Aguo­nė­lės" tu­ras, į ku­rį su­va­žia­vo stip­riau­si re­gio­ni­niuo­se kon­kur­suo­se at­rink­ti jau­nu­čių, jau­nių, mer­gai­čių, jau­nuo­lių, mer­gi­nų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vai. Bir­žų kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Rai­ty­ti­nis"( vad. Dan­guo­lė Kal­kie­nė) šia­me, na­cio­na­li­nia­me, tu­re pa­si­ro­dė pui­kiai ir, ko­mi­si­jos spren­di­mu, jiems pa­skir­ta pir­ma vie­ta. Ko­lek­ty­vas ir va­do­vė la­bai džiau­gia­si šiuo lai­mė­ji­mu, o mes svei­ki­na­me!

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.