"Raitytinio" sėkmė

Fes­ti­va­lį "Aguo­nė­lė" kas tre­jus me­tus ren­gia Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras. Ke­tu­ris sa­vait­ga­lius ge­riau­si šo­kė­jų ko­lek­ty­vai var­žo­si sa­vo am­žiaus gru­pė­se at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se.

Spa­lio 26 d. Rad­vi­liš­ky­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių liau­diš­kų šo­kių gru­pių, an­samb­lių, šo­kio stu­di­jų kon­kur­si­nio fes­ti­va­lio "Aguo­nė­lė" II re­gio­ni­nis tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Rai­ty­ti­nis" (vad. Dan­guo­lė Kal­kie­nė). Šo­kė­jai pa­si­ro­dė pui­kiai, ko­mi­si­jos bu­vo įver­tin­ti PIR­MĄ­JA VIE­TA ir pa­kvies­ti į šo­kių gru­pių III (na­cio­na­li­nį) tu­rą Prie­nuo­se. Svei­ki­na­me. Jūs šau­nuo­liai! Di­džiuo­ja­mės Ju­mis!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.