Profesionalių teatrų festivalis atidarytas

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro ak­to­riams žiū­ro­vai dė­ko­jo at­si­sto­ję.
Penk­ta­die­nį pra­si­dė­jo XXIV pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lis "Žal­do­ky­nės kraš­tas". Il­ga­me­tis fes­ti­va­lis po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ran­da. Bi­lie­tai į fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ir už­da­ry­mo spek­tak­lius iš­pirk­ti vos pra­dė­jus juos par­da­vi­nė­ti. Ma­žiau­siai kol kas bi­lie­tų nu­pirk­ta į paaug­liams ir jau­ni­mui skir­tą spek­tak­lį, ku­ris, be­ja, did­mies­čiuo­se – anš­la­gi­nis.

Teat­rų fes­ti­va­lis – šven­tė teat­ro my­lė­to­jams. Ne tik bir­žie­čiams, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams. Į spek­tak­lius at­vyks­ta ro­kiš­kė­nai, ku­piš­kė­nai, pa­ne­vė­žie­čiai... Nep­ra­lei­džia "Žal­do­ky­nės kraš­to" ir bu­vęs Pa­bir­žės kle­bo­nas Vy­tau­tas Da­ge­lis. "Bir­žie­čių žo­džiui" jis mi­nė­jo, jog šie­met pa­si­rin­ko ke­tu­ris spek­tak­lius. Į juos kle­bo­nas at­vyks­ta iš An­ta­za­vės, Za­ra­sų ra­jo­no, kur šiuo me­tu tar­nau­ja.

Kal­bin­ti bir­žie­čiai sa­kė, jog fes­ti­va­lio me­tu ap­lan­ko bent vie­ną spek­tak­lį, o esant ga­li­my­bei – ir dau­giau. Po spek­tak­lio sma­gu su­si­bėg­ti su drau­gais ir ap­tar­ti įspū­džius prie ka­vos puo­de­lio.

– Fes­ti­va­lis mus "iš­trau­kia" iš na­mų. Jau­čia­mės šven­tiš­kai, pa­ky­lė­tai, su­si­tin­ka­me su drau­gais, se­nais pa­žįs­ta­mais, – kal­bė­jo bir­žie­tė Dai­va.

Kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Jaut­ra Žal­do­kai­tė ap­gai­les­ta­vo, kad paaug­liams skir­tas spek­tak­lis su­lau­kė ne­daug dė­me­sio – nu­pirk­ta vos ke­lios de­šim­tys bi­lie­tų. To­dėl keis­ta, kai jau­ni­mas de­juo­ja, jog nė­ra jiems skir­tų ren­gi­nių.

Teat­rų fes­ti­va­lį pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Žiū­ro­vams, Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jams, ak­to­riams, tech­ni­niam per­so­na­lui, rė­mė­jams, fes­ti­va­lio drau­gams dė­ko­jo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­me – Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro 2-jų da­lių spek­tak­lis – Fried­rich Dürren­matt „Se­nos da­mos vi­zi­tas“. Po spek­tak­lio teat­ro va­do­vas Egi­di­jus Stan­ci­kas dė­ko­jo bir­žie­čiams, kad į fes­ti­va­lio ati­da­ry­mą pa­si­kvie­tė šimt­me­tį šven­čian­tį Na­cio­na­li­nį Kau­no dra­mos teat­rą, ku­ris fes­ti­va­liui už­da­vė ge­rą to­ną bei pa­svei­ki­no bir­žie­čius Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pro­ga.