XXIV profesionalių teatrų festivalį pamatė 3100 žiūrovų

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Aki­mir­kos iš miu­zik­lo "Mu­zi­kos gar­sai".
Pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lis „Žal­do­ky­nės kraš­tas“ jau dvi­de­šimt ket­ve­rius me­tus iš­lai­ko ne­blės­tan­tį po­pu­lia­ru­mą, su­tei­kia ga­li­my­bę bir­žie­čiams ir mies­to sve­čiams da­ly­vau­ti iš­skir­ti­nė­je kul­tū­ri­nė­je pro­gra­mo­je. Tai šven­tė, su­lau­kian­ti di­džiu­lio žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mo, fes­ti­va­lio drau­gų pa­ra­mos, ži­niask­lai­dos, at­vyks­tan­čių teat­ro ko­lek­ty­vų tei­gia­mo įver­ti­ni­mo.

Pag­rin­di­nės šven­tės tra­di­ci­jos jau su­for­muo­tos. Tad ir su­da­rant 2020 m. fes­ti­va­lio pro­gra­mą iš­lai­kė­me tra­di­ci­nį fes­ti­va­lio iš­skir­ti­nu­mą, spek­tak­lių žan­rų įvai­ro­vę, ant­rus me­tus ją pa­pil­dy­da­mi bend­ra spek­tak­lius ap­jun­gian­čia te­ma. 2019 m. me­tais fes­ti­va­lio mo­to bu­vo K. Va­ne­gu­to žo­džiai „Tik­ro­sios ver­ty­bės ne­kin­ta", šių me­tų fes­ti­va­liui pa­si­rin­ko­me vo­kie­čių poe­to ir dra­ma­tur­go F. He­be­lio tei­gi­nį „Me­nas - tai žmo­ni­jos są­ži­nė". Tad su­da­ry­da­mi re­per­tua­rą sten­gė­mės, kad spek­tak­liai ati­tik­tų šią te­mą, at­skleis­tų žmo­gaus emo­ci­nius iš­gy­ve­ni­mus, abe­jo­nes, silp­ny­bes, do­ro­vi­nes, dva­si­nes ver­ty­bes.

Bu­vo pa­ro­dy­ti 8 įvai­raus žan­ro, įvai­riai au­di­to­ri­jai skir­ti spek­tak­liai, vy­ko Pa­ne­vė­žio lė­lių ve­ži­mo teat­ro edu­ka­ci­nė pro­gra­ma ma­žie­siems žiū­ro­vams „Ak­to­rius lė­li­nin­kas. Lė­lės la­ga­mi­ne", fes­ti­va­lio drau­gų, teat­ra­lų ne­for­ma­lūs su­si­ti­ki­mai, eks­po­nuo­ta pa­ne­vė­žie­čių dai­li­nin­kų Dia­nos ir To­mo Ru­do­kų ta­py­bos dar­bų pa­ro­da, bir­žie­tės me­ni­nin­kės Ri­mos Ja­ku­tie­nės lė­lės. Kiek­vie­na fes­ti­va­lio die­na tu­rė­jo konk­re­tų pa­va­di­ni­mą: teat­ro gran­do die­na, jau­no­jo me­ni­nin­ko die­na, šo­kio teat­ro die­na, mu­zi­ki­nio teat­ro die­na, teat­ro kla­si­kos die­na ir pan.

XXIV pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­ly­je „Žal­do­ky­nės kraš­tas“ vai­di­no, ak­to­rius gri­ma­vo, de­ko­ra­ci­jas mon­ta­vo, spek­tak­lius ap­švie­tė, gar­si­no 207 teat­ro pro­fe­sio­na­lai. Jiems pa­dė­jo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai. Spek­tak­lius žiū­rė­jo 3100 žiū­ro­vų. Bi­lie­tams žiū­ro­vai iš­lei­do 25 096 Eur. Juos pir­ko ne tik bir­žie­čiai, bet ir teat­ro ger­bė­jai iš Pas­va­lio, Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio. Į spek­tak­lius bu­vo skir­ta 40 ne­mo­ka­mų vie­tų soc. rem­ti­niems vai­ku­čiams, 50 ne­mo­ka­mų vie­tų neį­ga­lie­siems. Sa­vo ap­si­lan­ky­mu fes­ti­va­lį pa­ger­bė Lat­vi­jos res­pub­li­kos Daug­pi­lio vals­ty­bi­nio teat­ro di­rek­to­rius Ole­gas Ša­poš­ni­ko­vas, Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro di­rek­to­rius Egi­di­jus Stan­ci­kas, Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lio „Sce­nos iš ve­dy­bi­nio gy­ve­ni­mo“ re­ži­sie­rius ir ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rius Vy­tau­tas Rum­šas, „Me­no for­to“ di­rek­to­rius Aud­rius Jan­kaus­kas, Pa­ne­vė­žio lė­lių ve­ži­mo teat­ro įkū­rė­jas, di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­kuc­kis, Pa­ne­vė­žio sim­fo­ni­nio or­kest­ro di­ri­gen­tas Vid­man­tas Ka­pu­čins­kas, Pa­ne­vė­žio mu­zi­ki­nio teat­ro di­rek­to­rius Ne­ri­jus Jakš­to­nis, ki­ti gar­bin­gi sve­čiai.

Mums, fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riams, svar­bus kiek­vie­nas teat­ro ko­lek­ty­vas, tad vi­sus nuo­šir­džiai priė­mė­me, įtei­kė­me at­mi­ni­mo do­va­nas. To ne­ga­lė­tu­mė­me pa­da­ry­ti be fes­ti­va­lio drau­gų pa­ra­mos. Šiais me­tais tai Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba prie kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas, Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, AB „Siū­las“, UAB „Aga­ras“, UAB „Nor­dic pro­teins“, UAB „Bir­žų duo­na“, UAB „Šal­va“, UAB „Bir­žų žem­tie­ki­mas“, UAB „Bir­žų ran­ga“, UAB „Ty­la“, UAB „Na­ra­da­va“, UAB „Eva­di­na­mi­ka“, UAB “Šiau­ri­nis taškas”, UAB “Bir­žų bekonas”, UAB „Šiau­rės ry­tai“, UAB „Bir­žie­čių žo­dis“, UAB „Pas­va­lio laikraštis”, UAB „Val­mis“, mais­to pro­duk­tai vi­sai šei­mai VAL­DO, Čy­go-Kal­kio tik­ro­ji ūki­nė bend­ri­ja „Rin­kuš­kiai“, Kris­ti­nos Jan­kaus­kai­tės gė­lių sa­lo­nas „Atė­nė“, lai­do­ji­mo pa­slau­gų cent­ras „Il­ge­sys“, Bir­žų RO­TA­RY klu­bas, Ed­mun­do Be­ke­rio au­tot­rans­por­to pa­slau­gų įmo­nė, Res­to­ra­nas „Pi­lies skliau­tai“, Te­le­vi­zi­ja „Bal­ti­cum“.

Ačiū vi­siems už pa­gal­bą, su­pra­ti­mą, pa­ra­mą. Ka­dan­gi su di­džiu­le at­sa­ko­my­be ana­li­zuo­ja­me praė­ju­sius fes­ti­va­lius, spek­tak­lių lan­ko­mu­mą, žiū­ro­vų, fes­ti­va­lio drau­gų nuo­mo­nes, kon­sul­tuo­ja­mės dėl fes­ti­va­lio pro­gra­mos ir kon­cep­ci­jos gai­rių su pro­fe­sio­na­lių teat­rų ko­ri­fė­jais, ma­no­me, kad ki­tais me­tais Jus vėl pa­kvie­si­me į teat­ro šven­tę – jau dvi­de­šimt penk­tą­ją.... Svar­biau­sia, kad Jūs, mie­li bir­žie­čiai, jos lauk­tu­mė­te ir į ją atei­tu­mė­te.