Obuolinė Obelaukiuose

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Obuo­li­nės nuo­tai­kos.
Šir­vė­nos se­niū­ni­jos šven­tės vyk­da­vo va­sa­rą, o šie­met – ru­de­nį. Kai­mo bend­ruo­me­nės šį sa­vait­ga­lį kaip tie obuo­liu­kai su­by­rė­jo į vie­ną di­džiu­lį krep­šį – rie­dė­jo į Obe­lau­kius, į Drau­gys­tės gat­vę.

Šį kar­tą – be bend­ruo­me­nių kie­me­lių. Bend­ruo­me­nių at­sto­vai, sve­čiai rin­ko­si į jau­kią sa­lę ir sė­do prie sta­lų. Ant sta­lų – ru­de­ni­nės su­neš­ti­nės vai­šės: miš­rai­nės, py­ra­gai, tor­tai, sau­sai­niai...

Ren­gi­nio ve­dė­jos, nau­sė­die­tės Gi­ta Jar­ma­la­vi­čie­nė ir Ja­ni­na Vai­če­ko­nie­nė pri­sta­tė kiek­vie­nos bend­ruo­me­nės "so­di­nin­kus" kai­mo bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kus ir se­niū­nai­čius. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė šio ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja Šir­vė­nos se­niū­ni­jos kul­tū­ri­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė Re­da Ar­na­šie­nė, Šir­vė­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas Sau­lius Ei­gir­das, Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė.

Į sce­ną se­niū­ni­jos me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai ga­be­no sa­vo der­lių: šo­ko, dai­na­vo, skai­tė ei­les...

O pa­skui pra­si­dė­jo įvai­riau­sios nuo­tai­kin­gos iš­dai­gos bei žai­di­mai, vai­šių ra­gau­tu­vės.

Or­ga­ni­za­to­rių su­ma­ny­mas iš va­sa­ros se­niū­ni­jos šven­tę per­kel­ti į ru­de­nį – pa­si­tei­si­no. Va­sa­rą bend­ruo­me­nės juk įvai­riau­sių ren­gi­nių per­si­so­ti­nu­sios. Tie ren­gi­niai li­po vie­ni ki­tiems ant kul­nų, dub­lia­vo­si. Obuo­li­nė Obe­lau­kiuo­se įkvė­pė nau­ją tra­di­ci­ją, su­šil­dė ir suar­ti­no.