Moliūgų šviesa

Al­ber­to DRE­VINS­KO nuo­tr.
Mo­liū­gų pa­ra­das Kir­do­ny­se.
Dau­ge­lis mo­liū­ge įžiū­ri pik­tą He­lo­vy­no dva­sią. De­ja, iš­ra­din­gi bir­žie­čiai iš šios dar­žo­vės iš­gau­na vi­sai ki­tas, žais­min­gas nuo­tai­kas.

Kir­do­ny­se

Jau ket­vir­tą ru­de­nį mo­liū­gais nu­švin­ta Kir­do­nių gy­ven­vie­tė prie pa­grin­di­nio ke­lio. Vie­tos dau­gia­funk­cio cent­ro, so­dy­bos šei­mi­nin­kų pa­stan­gas ly­di ki­tų mies­tų gy­ven­to­jų pa­sta­būs komp­li­men­tai. Tai gra­žiai puo­šia­si Lie­tu­vos pa­kraš­tys...

"Pa­puoš­ki­me kai­mą mo­liū­gais" – tra­di­ci­nė Kir­do­nių dau­gia­funk­cio cent­ro dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va.

– Šios ak­ci­jos mes ne­sie­ja­me su He­lo­vy­nu. Tai ru­dens dar­bų pa­baig­tu­vių šven­tė. Va­ka­rai il­gė­ja, to­dėl no­ri­si įneš­ti šiek tiek švie­sos tam­so­je. Mo­liū­gų ži­bin­tus sten­gia­mės įžieb­ti tra­di­ciš­kai sa­vait­ga­lį, kai bai­gia­si va­sa­ros lai­kas ir laik­ro­džiai per­su­ka­mi į žie­mos lai­ką. Džiau­gia­mės, kad mū­sų lū­kes­čiai pa­si­tei­si­no ir mo­liū­gus au­gi­na, juos iš­da­bi­na, no­ri pa­si­puoš­ti ne­be vien tik mū­sų cent­ro ko­lek­ty­vas, bet ir gy­ven­to­jai. Pa­vyz­džiui, šiais me­tais se­niū­ni­jos ūki­nin­kai Vai­das ir Jo­li­ta Ras­te­niai at­ga­be­no mums prie­ka­bą sa­vo išau­gin­tų mo­liū­gų, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo cent­ro di­rek­to­rė Sand­ra Pet­ru­lio­nie­nė.

Kir­do­nie­čių mo­liū­gai šių me­tų tam­so­je nu­švi­to su­tar­ti­nai – šyp­se­nė­lė­mis. 122 mo­liū­gai, 122 šyps­niai... Šiais me­tais kir­do­nie­čių mo­liū­gai už­siau­gi­no "plau­kus". Į nuo­tai­kin­gą ak­ci­ją įsi­jun­gė ir so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Jie sa­vo ini­cia­ty­va nu­bars­tė ir pra­tę­sė mo­liū­gų ta­ką. Kad mo­liū­gų šyp­se­nė­lės spin­dė­tų, cent­ro ko­lek­ty­vo dar­buo­to­jos, cent­ro lan­ky­to­jų tė­ve­liai, vai­ku­čiai, so­dy­bų šei­mi­nin­kai ne vie­ną kar­tą kei­tė lik­to­rė­lius.

Kir­do­nie­čių kom­po­zi­ci­ja žmo­nės ne vien tik gė­rė­jo­si, bet daž­nas stab­te­lė­jo, nu­si­fo­tog­ra­fa­vo. Liks pri­si­mi­ni­mas.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je

Mo­liū­gų dirb­tu­vė­les šiais me­tais Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je su­ren­gė ir vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­ja Da­lia Ma­tu­se­vi­čie­nė. Su­ma­ny­mas gi­mė, nes spa­lio pa­bai­go­je pa­sak Da­lios, mies­te­lis pa­niu­ro: šal­nos nu­šal­dė pa­sku­ti­nius gė­lių žie­dus, pri­trū­ko jau­kiam mies­te­liui ryš­kių spal­vų.

– Pa­ti nuo­sta­biau­sia puo­ši­mų spe­cia­lis­tė Jo­li­ta prieš mū­sų mies­te­lio puo­ši­mą su vi­sa šei­ma iš­si­kraus­tė gy­ven­ti į už­sie­nį. La­bai gai­la, ne­te­ko­me to­kio kū­ry­bin­go žmo­gaus, – ap­gai­les­ta­vo Da­lia. Ir tę­sė: – Dau­giau­sia iš na­mų at­vil­ko mo­liū­gų, net 10, Ne­da Va­ria­ko­jie­nė. Mies­te­ly­je su­ži­bo dau­giau kaip 20 mo­liū­gų. Juos pjaus­tė, skap­ta­vo Ni­na Ga­siū­nie­nė ir mū­sų dra­mos ko­lek­ty­vo na­riai: Vil­ma Lai­co­nai­tė, As­ta Gu­čie­nė, Ne­da Va­ria­ko­jie­nė. Iman­tas Pa­vinkš­nis su­konst­ra­vo ir ra­ga­ną, – pa­sa­ko­jo D. Ma­tu­se­vi­čie­nė.

Kra­tiš­kiuo­se

O kra­tiš­kie­tės kul­tū­ros dar­buo­to­jos Ri­ma Bi­ti­nie­nė ir Da­lia An­dže­lie­nė pir­mą kar­tą į pa­dė­kos ren­gi­nį "Auk­si­nis mo­liū­gas 2019" su­kvie­tė sa­vo rė­mė­jus, gy­ven­to­jus. Iš­da­lin­ta net 10 no­mi­na­ci­jų. Už gra­žų bend­ra­vi­mą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą su kai­mo kul­tū­ros na­mais sim­bo­li­niu stik­li­niu su­ve­ny­ru su mo­liū­gė­liu ir do­va­nė­lė­mis at­si­dė­ko­ta vie­tos vai­ni­kų py­nė­joms, mo­ky­to­joms, par­da­vė­joms. Išs­kir­ti­nė pa­dė­ka, no­mi­na­ci­ja "Me­tų kul­tū­ros rė­mė­jas" ati­te­ko UAB "Ind­ri­tus" di­rek­to­rei Vi­dai Var­nai­tei.