Laurai Biržų šokėjams

Lapk­ri­čio 10 d. Kur­šė­nuo­se vy­ko Lie­tu­vos šiau­rės kraš­to suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis "Suk,suk ra­te­lį".

Kon­kur­se šo­ko mer­gi­nų, sen­jo­rų, vy­res­nių­jų ir jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vai iš Ak­me­nės, Bir­žų, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Tel­šių ra­jo­nų ir Šiau­lių mies­to.

Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zi­jos jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių gru­pė (vad. A. Vai­tie­kū­nie­nė) pel­nė I vie­tą, o šo­kė­ja Mil­da Ka­ziū­nai­tė bu­vo no­mi­nuo­ta ge­riau­sia ko­lek­ty­vo at­li­kė­ja.

Bir­žų kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Rai­ty­ti­nis" (vad. D. Kal­kie­nė) ta­po lau­rea­tais. Jiems dar bu­vo įteik­tas dip­lo­mas ir už iš­raiš­kin­giau­siai pa­šok­tą šo­kį "At­va­žiuo­ja Ka­lė­dos".