Gražiausia Lietuvos knyga išrinkta Jonas ir Adolfas Mekai: „Gyvenimo lai(š)kai“

Bal­ti­jos kny­gos me­no kon­kur­se, ku­ris šie­met vy­ko Ry­go­je ir ku­ria­me da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se 2019 me­tų kon­kur­suo­se ap­do­va­no­tos kny­gos, gra­žiau­sia Lie­tu­vos kny­ga iš­rink­ta Jo­nas ir Adol­fas Me­kai: „Gy­ve­ni­mo lai(š)kai“. Kny­gos dai­li­nin­kas ir su­da­ry­to­jas – Kęs­tu­tis Pi­kū­nas, iš­lei­do „Post scrip­tum. Lit­te­ra“, spaus­di­no spaus­tu­vė „Pet­ro of­se­tas“.

Gra­žiau­sia kny­ga iš Lat­vi­jos pri­pa­žin­ta Val­džio Abuo­li­nio (Val­dis Abo­liņš) „Avan­gards, meilārts, jau­nais krei­sums un kul­tū­ras aukstā ka­ra laikā“. Su­da­ry­to­ja Ie­va As­ta­hovs­ka, dai­li­nin­kas Alek­sejs Mu­raš­ko, iš­lei­do Lat­vi­jos šiuo­lai­ki­nis me­no cent­ras, spaus­di­no „PNB Print“.

Gra­žiau­sia kny­ga iš Es­ti­jos iš­rink­ta Kar­lo Ka­ba­no­vo „Mi­nu Trüki­ko­da“. Kny­gos di­zai­nas – Tar­vo Puu­sepp, iš­lei­do „Tal­li­na Raa­ma­tutrü­ki­ko­da“, spaus­di­no „Crea­ti­ve Com­pa­ny“.

Gra­žiau­sią Lie­tu­vos kny­gą rin­ko Lat­vi­jos ir Es­ti­jos at­sto­vai, Lat­vi­jos – Lie­tu­vos ir Es­ti­jos, Es­ti­jos – Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­mi­si­jos na­riai.

K. Pi­kū­nas bu­vo ap­do­va­no­tas šių­me­tė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kas­met or­ga­ni­zuo­ja­ma­me Kny­gos me­no kon­kur­se au­to­rius pel­nė pre­mi­ją me­ni­nės ir do­ku­men­ti­nės fo­tog­ra­fi­jos lei­di­nių ka­te­go­ri­jo­je už leng­vą ir dau­gias­luoks­nį vaiz­da­žo­di­nį pa­sa­ko­ji­mą kny­go­je Jo­nas ir Adol­fas Me­kai: „Gy­ve­ni­mo lai(š)kai“.