Dūdorių muzikinė dvikova

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Bir­žų "Blėk­va­rio" jau­nie­ji dū­do­riai - Au­gus­tas, No­jus, Mo­des­tas, Emi­li­jus, Gran­tas, Os­val­das, Al­man­tas - su sa­vo va­do­vu ir mo­ky­to­ju Pra­nu Dap­šaus­ku.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Bir­žų kul­tū­ros cent­re skam­bė­jo dū­dos. Į sve­čius drau­giš­kai pa­si­var­žy­ti mu­zi­ki­nė­je dvi­ko­vo­je su Bir­žų "Blėk­va­riu" at­va­žia­vo "Pa­ma­rio brass" mu­zi­kan­tai iš Ši­lu­tės. Žiū­ro­vai plo­ji­mais ver­ti­no mu­zi­kan­tų pa­si­ro­dy­mus. Plo­ji­mų ly­gį de­ci­be­lais ma­ta­vo ren­gi­nio ve­dė­ja Gy­tė Ro­žė­nie­nė. Vy­ko apy­ly­gė ko­va, nors ši­lu­tiš­kiai bu­vo la­biau pa­ty­rę, o mū­siš­kiai – jau­nes­ni, Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Ta­čiau jiems sa­vų na­mų sie­nos ir sa­vi žiū­ro­vai pa­dė­jo. Tad Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius abie­jų an­samb­lių va­do­vams - Graž­vy­dui Rai­lai ir Pra­nui Dap­šaus­kui - įtei­kė nu­ga­lė­to­jų dip­lo­mus.