Biržuose - tradicinis šokių festivalis

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Pa­si­ro­do šo­kė­jai iš Va­bal­nin­ko.
Lapk­ri­čio 26 die­ną, ad­ven­to iš­va­ka­rė­se Bir­žų kul­tū­ros cent­re įvy­ko liau­dies šo­kių fes­ti­va­lis “Pa­kol jauni”. Tai jau tra­di­ci­nis ren­gi­nys, vys­tan­tis nuo 2014 me­tų. Šie­met šo­kė­jai į Bir­žus su­si­rin­ko šeš­tą kar­tą.

Dvi va­lan­das bir­žie­čiai ste­bė­jo jau­nų­jų šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mus. O pa­si­žiū­rė­ti tik­rai bu­vo ko. Nuo­tai­kin­gas pro­gra­mas pa­ro­dė 11 ko­lek­ty­vų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos, ku­riuo­se šo­ko net 170 jau­nų­jų šo­kė­jų.

Fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo Pa­ne­vė­žio bend­ruo­me­nių rū­mų, Kė­dai­nių ra­jo­no Trus­ka­vos kul­tū­ros cent­ro, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Paįst­rio kul­tū­ros cent­ro, Ve­cum­nie­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Pas­va­lio P. Vi­lei­šio gim­na­zi­jos, Anykš­čių kul­tū­ros cent­ro, Bar­be­lės kul­tū­ros na­mų, Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jos, Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zi­jos, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus jau­nie­ji šo­kė­jai. Fes­ti­va­lį or­ga­ni­za­vo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Dan­guo­lė Kal­kie­nė. Ren­gi­nį ve­dė Bir­žų kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Gy­tė Ro­žė­nie­nė.

Fes­ti­va­lio pa­bai­go­je ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams dė­ko­jo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius ir Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tė Li­na Vi­re­liū­nie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.