Šių dienų aritmetika: du kart du, ne keturi, o bala žino kiek

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Ar­tė­ja atei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to Sei­me svars­ty­mas ir tvir­ti­ni­mas. Bus įdo­mu. Vi­sa­da taip bu­vo. Šie­met bus įdo­miau nei anks­tes­niais me­tais. Ko­dėl? To­dėl, kad lū­kes­čių dau­giau. Kas juos pa­sė­jo? Juos pa­sė­jo Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, pa­siū­lęs į biu­dže­tą su­rink­ti pa­pil­do­mų 100 mi­li­jo­nų eu­rų. Ir juos ki­tais me­tais skir­ti pen­si­jų ir iš­mo­kų neį­ga­lie­siems di­di­ni­mui. Ir pra­si­dė­jo mi­li­jo­nų paieš­kos!

Pre­zi­den­to siū­ly­mai

Ša­lies Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, siū­lė, kad ki­tais me­tais spar­tes­niam pen­si­nin­kų pen­si­jų ir neį­ga­lių­jų iš­mo­kų au­gi­mui mi­li­jo­nai bū­tų su­rink­ti vie­no­di­nant mo­kes­čius skir­tin­go­se veik­lo­se. Lė­čiau di­di­nant mo­kes­čių leng­va­tas dar­buo­to­jams bei di­di­nant ak­ci­zą ža­liam dy­ze­li­nui, ku­ris nau­do­ja­mas že­mės ūky­je.

Vie­ni, kam ne­rei­kia ža­lio dy­ze­li­no, ša­lies va­do­vo siū­ly­mą gy­rė. Tie, ku­rie ar­čiau že­mės, ran­kas grą­žė, leng­va­tą ūki­nin­kų tech­ni­kos dy­ze­li­nui pa­lik­ti pra­šė. Ir ki­ti, ku­riems tek­tų da­lies pi­ni­gų ne­tek­ti, iš džiaugs­mo ne­šo­ki­nė­jo. To­dėl at­si­ra­do nau­jų siū­ly­mų, iš kur pen­si­nin­kams ir ki­tiems var­guo­liams pi­ni­gų trauk­ti. Nuk­ry­po žvilgs­nis į ban­kus. Juk ten dau­giau­sia bab­kių! Ten be­veik vi­si mū­sų pi­ni­gai gu­li! Ten mi­li­jo­nų ir rei­kia ieš­ko­ti.

Ban­kai pa­šė­lo!

Ko­mer­ci­niai ban­kai, iš­gir­dę, kad ga­li bū­ti mo­kes­čiais pa­si­kė­sin­ta į jų mi­li­jo­nus, pra­dė­jo pul­ti to­kį su­ma­ny­mą. Pra­ne­šė: jei­gu bus pa­ban­dy­ta iš jų im­ti pa­pil­do­mus mo­kes­čius, nu­ken­tės gy­ven­to­jai, vers­las ir vals­ty­bė. Ban­ki­nin­kai su­glau­dė pe­čius ir aki­mirks­niu su­skai­čia­vo. Jei­gu iš jų mo­kes­čiais bus paim­ta 100 mi­li­jo­nų eu­rų, dėl to­kio žings­nio ša­lies ūkis ne­teks nuo 150 iki 450 mi­li­jo­nų eu­rų. Aiš­ki­na, jog dėl pa­pil­do­mų mo­kes­čių di­dė­tų būs­to pa­sko­lų pa­lū­ka­nos, pa­brang­tų pa­sko­los vers­lui. Tad įmo­nės ne­be­ga­lė­tų pi­giai pa­sko­lin­ti, su­si­trauk­tų ša­lies bend­ras vi­daus pro­duk­tas. Bai­su: jei­gu paim­si­me iš ban­kų 100 mi­li­jo­nų, pa­tir­si­me nuo­sto­lių gal net už pu­sę mi­li­jar­do! Arit­me­ti­ka, kai du kart du yra ke­tu­ri, šiuo at­ve­ju jau ne­ga­lio­ja! Pa­na­šu, kad mū­sų ban­ki­nin­kys­tė­je tarp ban­kų nė­ra jo­kios kon­ku­ren­ci­jos. Ban­kai, tar­si su­si­ta­rę, vie­nu bal­su pa­reiš­kė, jog tiek ir tiek pro­cen­tų sa­vo pa­slau­gas pa­bran­gins! Jei­gu su­si­ta­rė, tai gal jau kar­te­li­nis su­si­ta­ri­mas? O gal ban­kai di­de­li varg­šai, tad ne­rei­kia jų skriaus­ti? Ne­pa­na­šu: per­nai ša­ly­je vei­kian­čių ban­kų pel­nas po mo­kes­čių sie­kė net 358 mi­li­jo­nus erų. Jei­gu paim­tu­me iš jų šiek tiek mi­li­jo­nų, ne­pa­lik­tų be kel­nių. Juk tuos mi­li­jo­nus pel­no už­dir­bo iš mū­sų pi­ni­gų.

Gin­čai dėl men­kų pi­ni­gų?

Kaž­kas pa­ste­bė­jo, jog 100 mi­li­jo­nų eu­rų pen­si­nin­kams di­de­lės ge­ro­vės ne­su­kurs. Mat ša­ly­je yra be­veik mi­li­jo­nas žmo­nių, gau­nan­čių įvai­rias pen­si­jas. Išei­tų kiek­vie­nam maž­daug po 100 eu­rų per me­tus. Pa­da­li­nus iš dvy­li­kos mė­ne­sių, ne­bei­šei­tų per mė­ne­sį nė po 10 eu­rų! Ke­lios ban­de­lės per mė­ne­sį! Žiau­ri arit­me­ti­ka! Ar dėl to rei­kia skriaus­ti ban­ki­nin­kus, vers­li­nin­kus, žem­val­džius?! Lai­mė, yra ne tik žiau­ri, bet ir links­ma arit­me­ti­ka.

Nau­jas pa­va­di­ni­mas už dy­ką?

Nuo rug­sė­jo pra­džios „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nių hol­din­gas ta­po „Ig­ni­tis gru­pe“. Pra­ne­ša­ma, kad pa­va­di­ni­mo kei­ti­mas dau­giau kaip 14 įmo­nių bei pre­kės ženk­lo kū­ri­mas, api­man­tis stra­te­gi­nę ana­li­zę, al­ter­na­ty­vų iden­ti­fi­ka­vi­mą, po­zi­cio­na­vi­mo iš­gry­ni­ni­mą, kon­cep­ci­jos su­kū­ri­mą (ko­kie gra­žūs žo­džiai!), kai­na­vo 42 tūks­tan­čius eu­rų. Vi­sa klien­tų in­for­ma­vi­mo kam­pa­ni­ja, api­man­ti kū­ry­bi­nius spren­di­mus, rek­la­ma bei rek­la­mos prie­mo­nių sklai­da kai­na­vo apie 400 tūks­tan­čius eu­rų. Ne­ma­ži pi­ni­gai! Ar rei­kia mums nu­si­gąs­ti, kad dėl to pa­brangs elekt­ra ir du­jos? Mū­sų ener­ge­ti­kai pra­ne­ša, kad pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo iš­lai­dos nė­ra įskai­čiuo­ja­mos į elekt­ros ener­gi­jos ir gam­ti­nių du­jų są­skai­tas. Iš­lei­do be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų ir mums tai nė cen­to ne­kai­nuos?! La­bai ge­ra arit­me­ti­ka! Pi­ni­gai ne iš mū­sų ki­še­nės?! Ma­tyt, Šven­tos Dva­sios į ener­ge­ti­kų są­skai­tą per­ves­ti. Dau­giau mums to­kių ste­buk­lų! Ta­da: jei ne ry­toj, tai po­ryt tik­rai at­si­bu­si­me ge­ro­vės vals­ty­bė­je!