Į žygį – dviračiais

Organizatorių nuotr.
Žy­gio aki­mir­kos
Bir­že­lio 29 die­ną į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to kie­mą rin­ko­si dvi­ra­čių žy­gio da­ly­viai.

Bir­že­lio 29 die­ną į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to kie­mą rin­ko­si dvi­ra­čių žy­gio da­ly­viai. Žy­gį jau ant­rą kar­tą ren­gia Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. 2019 me­tų žy­gis bu­vo skir­tas Tarp­tau­ti­nei ko­vos su nar­ko­ma­ni­ja die­nai. Ši die­na mi­ni­ma bir­že­lio 26-ąją, ta­čiau dvi­ra­ti­nin­kai į žy­gį bu­vo pa­kvies­ti poil­sio die­ną, kad vi­siems bū­tų pa­to­gu da­ly­vau­ti.

Į žy­gį iš­si­ruo­šė įvai­raus am­žiaus žmo­nės, nuo ma­žiau­sių­jų, ve­ža­mų dvi­ra­čių kė­du­tė­se, iki ge­ro­kai vy­res­nių. Va­žia­vo drau­gų kom­pa­ni­jos, šei­mos ir pa­vie­niai dvi­ra­ti­nin­kai. Žy­gio da­ly­viai sa­kė, kad jiems dvi­ra­tis – ir ak­ty­vus poil­sis, ir pa­to­gi su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė.

Dvi­ra­ti­nin­kus iš­ly­dė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, lin­kė­da­mas sau­gios ir sma­gios ke­lio­nės. Žy­gio da­ly­viai, ve­da­mi Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­no Min­dau­go Bal­čiū­no, va­žia­vo į Li­kė­nus, ten val­gė ka­rei­viš­ką ko­šę, pail­sė­jo, o ta­da grį­žo į Bir­žus. Me­ras V. Ja­rec­kas pa­si­ti­ko ir su­grį­žu­sius dvi­ra­ti­nin­kus, pa­dė­ko­jo jiems už da­ly­va­vi­mą žy­gy­je.