Žibuoklės, besmegeniai ir sniegas

Ma­ry­tės UN­DZĖ­NIE­NĖS nuo­tr.
Skre­biš­kių be­sme­ge­nių po­ra mė­gau­ja­si žie­ma.

Si­nop­ti­kai pra­na­ša­vo: šią sa­vai­tę ši­lu­ma muš sau­sio mė­ne­sio re­kor­dus. Tik ne Bir­žų kraš­te... Bir­žų me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­riau­sia­sis ste­bė­to­jas Bro­nius Me­di­nis iš­siaiš­ki­no: ši­lu­mos re­kor­das pri­klau­so ne šių, bet 2007 me­tų sau­siui. Šil­čiau­sia tais me­tais bū­ta sau­sio 11-ąją. Le­pi­no­mės 10,7 laips­nių ši­lu­ma. 2020 me­tų šią de­ka­dą, šią sa­vai­tę ši­lu­ma su­ki­nė­jo­si ap­link 7 laips­nius. Bet 2007 ir 2020 me­tų sau­siai, pa­sak Bro­niaus Me­di­nio la­bai pa­na­šūs. Kont­ras­tin­gi. Tre­čią de­šim­ta­die­nį šal­tu­kas pa­si­ro­dys. Bet tvo­ros, tik­riau­siai, be va­sa­rio ne­braš­kės.

– 2007 me­tais sau­sio 22 d. vy­ra­vo pliu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra, o sau­sio 29 d. spūs­te­lė­jo iki 20,5 laips­nių šal­čio. Snie­go sau­sio pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis tu­rė­jo­me. Iki pu­sės blauz­dų, vie­nur 6, ki­tur – 16 cm. 2007 m. va­sa­ris spau­dė iki 15-20 laips­nių, o va­sa­rio 22 d. spir­gi­no 28,6 laips­nių šal­tis. Be­je, ir 2006 me­tų gruo­dis bu­vo iš­si­šo­kė­lis. Prieš pat Ka­lė­das pra­žy­do šal­pus­niai, – pri­me­na bir­žie­tis orų ste­bė­to­jas Bro­nius ir žvilg­te­li pro lan­gą.

Lau­kuo­se la­bai gra­žiai šie­met ža­liuo­ja žiem­ken­čiai. Kaip ki­li­mas... Au­ga­lų pum­pu­rai pa­va­sa­riš­kai brinks­ta... Miš­ka­kir­čiai iš Bir­žų gi­rios siun­čia ži­nią: jau mė­ly­nuo­ja pa­vie­niai ži­buok­lių žie­de­liai... Tik kle­vų kol kas nie­kas ne­grę­žia ir su­los dar ne­lei­džia. Mė­gau­ja­si per­nykš­tės at­sar­go­mis.

Ne į nau­dą bus jei­gu šal­čiai už­klups nuo­gą že­mę. Už ke­lių die­nų, sau­sio 19-ąją – pa­sau­li­nė snie­go die­na... Bars­ty­si­me dirb­ti­nį snie­gą. Lip­dy­si­me dirb­ti­nius be­sme­ge­nius.

Skre­biš­kie­čių se­niai be­sme­ge­niai – kaip tik­ri. Ši po­re­lė ir po tik­rą snie­gą jau brai­džio­jo...