Visuomenė pasisako už V. Jarecko ir A. Korsakienės atsistatydinimą

F. Gruns­kio nuo­tr.
Dai­niaus Kor­sa­ko spren­di­mas pra­šy­ti di­džiu­lės išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos ga­li tu­rė­ti nei­gia­mos įta­kos su­tuok­ti­nės Ast­ros po­li­ti­nei atei­čiai.
Laik­raš­tis „Bir­žie­čių žo­dis“ so­cia­li­nių tink­lų gru­pė­je „Bir­žie­čiai“ pa­skel­bė ap­klau­są „Ar Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas bei Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė tu­rė­tų at­si­sta­ty­din­ti dėl di­džiu­lės išei­ti­nės iš­mo­kos buvusiam „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Dainiui Kor­sa­kui, ku­ris sa­va­no­riš­kai da­ly­va­vo kon­kur­se Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti bei fak­tiš­kai nu­spren­dė sa­vo no­ru išei­ti iš vie­nos švie­ti­mo įstai­gos į ki­tą?”. Jo­je da­ly­va­vo 213 res­pon­den­tų. Net 74 pro­cen­tai (157 žmo­nės) pa­si­sa­kė už V. Ja­rec­ko ir A. Kor­sa­kie­nės at­si­sta­ty­di­ni­mą. Tik 15 pro­cen­tų (32 ap­klaus­tų­jų) įsi­ti­ki­nę, kad D. Kor­sa­kas nu­si­pel­nė fi­nan­si­nės pa­dė­kos už dar­bą gim­na­zi­jo­je. Dau­giau nei 9 pro­cen­tai (20) ma­no, kad pa­lik­ti sa­vo pa­rei­gas tu­rė­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja A. Kor­sa­kie­nė, ku­ri „ga­li­mai ga­lė­jo turėti įtakos me­ro spren­di­mui“. Pati politikė bet kokią savo įtaką kategoriškai paneigė.

Ministerija ir meras prisidengė įstatymų spraga?

20 metų puoselėta iškilaus pedagogo ir Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus Dainiaus Korsako reputacija biržiečių akyse buvo sugriauta vos vieno Biržų rajono mero Vyto Jarecko potvarkiu, kuriuo švietimo įstaigos vadovui buvo išmokėta daugiau nei 12 000 eurų išeitinė kompensacija, nors palikti savo postą jis nusprendė savo noru, kadangi laimėjo konkursą į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus pareigas.

Žinomas krašto pedagogas Algimantas Bukys socialiniuose tinkluose išreiškė nuomonę, kad vienintelis būdas D. Korsakui atkurti reputaciją yra sugrąžinti gautus pinigus į „Saulės“ gimnazijos kasą. „Norint susigrąžinti nors kiek pagarbos, matau tik vieną kelią – grąžinti išeitinę išmoką ir atsiprašyti Biržų bendruomenės už „nesusipratimą“. Negi garbė tik tiek kainuoja?“ – klausė A. Bukys.

Ilgametis Biržų rajono tarybos narys ir „Saulės“ gimnazijos pedagogas Arūnas Anskinas tvirtino, kad „mero sprendimas netinkamas, jis nusprendė vienašališkai“. Jo kolegė, buvusi mokytoja Stasė Eitavičienė įsitikinusi, kad „negarbingai pasielgė žmonių gerbiamas direktorius, nesvarbu, kad įstatymiškai viskas teisėta. O meras, kaip visada, be savo nuomonės...“.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

Komentaras

Bu­vęs „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius, Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius Dai­nius Kor­sa­kas:
„Kol kas ste­biu si­tua­ci­ją — po­li­ti­nius žai­di­mus ir ste­biuo­si, kad tuo pa­si­nau­do­ta. Nie­kas bū­tų ne­prik­lau­sę, bet to­kia ga­li­my­bė bu­vo ir aš, prieš pa­si­nau­do­da­mas ta ga­li­my­be, pir­miau­sia kal­bė­jau su Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ju, ku­ris ši­tam da­ly­kui pri­ta­rė. Prieš ra­šy­da­mas pra­šy­mą aš taip pat kal­bė­jau su me­ru ir jo klau­siau, ar jis su­tik­tų at­leis­ti ma­ne iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu ir jis su­ti­ko. Mes su­ta­rė­me dėl to, kad, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kiek pa­pra­šy­siu, ma­ne ten­kins bet ko­kia išei­ti­nė su­ma. O pa­skui tiek me­ras, tiek aš kon­sul­ta­vau­si su gim­na­zi­jos bu­hal­te­re ir tik ta­da, kai ji už­tik­ri­no, jog lė­šų už­teks vi­sam ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti, tik ta­da bu­vo su­tar­ta to­kia išei­ti­nė. Mes žmo­giš­kai ta­rė­mės ir su­si­ta­rė­me. Jei­gu bū­tų pa­sa­kę, kad nė­ra ga­li­my­bių, jų ir ne­bū­čiau ieš­ko­jęs. Ra­jo­ne yra pra­kti­ka, kad be­veik vi­si mo­kyk­lų va­do­vai at­leidžiami iš dar­bo iš­mo­kant jiems išei­ti­nes. Ži­no­ma, ne vi­si sa­vo no­ru po­stą ap­lei­do, bet bu­vo išė­ju­sių ir sa­vo no­ru. To­dėl ne­ma­tau nie­ko iš­skir­ti­nio“.