Vabalninko bažnyčios eglė papuošta šiaudiniais žaislais

Gra­ži tra­di­ci­ja at­gai­vin­ta Va­bal­nin­ke. Kle­bo­no Jo­no Ta­mo­šiū­no ini­cia­ty­va Va­bal­nin­ko baž­ny­čios eg­lu­tė bu­vo pa­puoš­ta šiau­di­niais žais­lais.

Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai, Ra­mon­ga­lių ir An­čiš­kių kul­tū­ros dar­buo­to­jai bei bend­ruo­me­nių na­riai kū­rė žais­lus Ka­lė­dų eg­lu­tei. Jiems va­do­va­vo tra­di­ci­nių ama­tų meist­rė Zi­ta Kum­pe­lie­nė.

Ir eg­lu­tės puo­ši­mui, ir pra­kar­tė­lei bu­vo nau­do­ja­mi tik iš šiau­dų ga­min­ti žais­lai, žvaigž­dės. Pra­kar­tė­lės sta­ty­bai pa­nau­do­ti šie­no ry­šu­liai (kit­kos). Po Mi­šių kle­bo­nas pa­dė­ko­jo vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie šven­ti­nio baž­ny­čios puo­ši­mo. Baž­ny­čios lan­ky­to­jai gė­rė­jo­si to­kiu pa­puo­ši­mu, fo­tog­ra­fa­vo.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.