Turiningas penktadienio vakaras Ančiškiuose

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

Bir­žų rank­dar­bių aso­cia­ci­jos „Fan­ta­zi­jų skry­nia“ at­sto­vės Ban­ga Jo­ne­liūkš­tie­nė ir Jur­gi­ta Če­po­nie­nė ve­dė edu­ka­ci­nį už­siė­mi­mą te­ma "Šil­ko ta­py­ba ant šil­ko Shi­bo­ri tech­ni­ka". Po ak­ty­vaus dar­bo da­ly­vės pa­si­puo­šė sa­vo ran­ko­mis iš­mar­gin­tais ša­li­kais, įspū­džiais da­li­no­si prie bend­rys­tės sta­lo, ra­ga­vo an­čiš­kie­čių mo­te­rų kep­tus py­ra­gus, na­mi­nį sū­rį. Dė­ko­ja­me vieš­nioms iš Va­bal­nin­ko ir Šu­kio­nių. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro An­čiš­kių sky­rius ir An­čiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nė.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.