Susitiko su Nausėdžių bendruomenės pirmininku ir kultūros darbuotojomis

Rug­sė­jo 19 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas lan­kė­si Nau­sė­džiuo­se, su­si­ti­ko su Nau­sė­džių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ku Jo­nu Vai­če­ko­niu, Nau­sė­džių kul­tū­ros dar­buo­to­jo­mis Gi­ta Jar­ma­la­vi­čie­ne ir Iri­na Ša­ku­ro, bib­lio­te­ki­nin­ke Re­gi­na Ka­va­liaus­kie­ne, Zi­zo­nių kai­mo gy­ven­to­ja Jur­gi­ta Kregž­dai­te.

Ra­jo­no va­do­vams rū­pė­jo pa­ma­ty­ti, kaip šiuo me­tu at­ro­do iš da­lies re­no­vuo­tas kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas (pa­sta­tas bu­vo tvar­ko­mas įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Pat­rauk­lios vie­šo­sios ap­lin­kos su­kū­ri­mas Bir­žų ra­jo­no Nau­sė­džių kai­me“), iš­girs­ti pa­čių dar­buo­to­jų nuo­mo­nę dėl bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­to nau­do­ji­mo. Šiuo me­tu ten įsi­kū­ręs Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos sky­rius. Abu pa­sta­tai pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei.

Nau­sė­die­čiai pir­miau­sia pa­siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į by­ran­čias laip­tų į kul­tū­ros na­mus ply­te­les: re­no­va­ci­jos dar­bai bu­vo bai­gia­mi žie­mą, sta­ty­bi­nin­kai sku­bė­jo, į ply­te­les nie­kas ne­krei­pė dė­me­sio. Da­bar jos sky­la, tru­pa ga­ba­lais. Ir pa­ts pa­sta­tas su­tvar­ky­tas pu­siau: vie­na pu­sė ap­šil­tin­ta ir nu­da­žy­ta, ki­ta pa­lik­ta su by­ran­čio­mis ply­to­mis. J. Vai­če­ko­nis sa­kė pra­šęs sta­ty­bi­nin­kų nu­da­žy­ti bent prie­ki­nę pa­sta­to da­lį, kad bal­tų ply­tų sie­na kuo ma­žiau kris­tų į akis. Ir pa­ts su­mo­kė­jęs da­žy­to­jams už dar­bą.

Pir­ma­sis pa­sta­to aukš­tas su­tvar­ky­tas mo­der­niai, ant­ra­sis aukš­tas taip ir li­ko ne­re­mon­tuo­tas, tru­pan­čio­mis lu­bo­mis ir sie­no­mis, ne­šil­do­mas. Anot G. Jar­ma­la­vi­čie­nės, ant­ras aukš­tas bu­vo pa­lik­tas ant­ram pro­jek­to eta­pui, tik nie­kas ne­pa­sa­kė, ka­da bus tas ant­ra­sis eta­pas.

Šiuo me­tu dar ne­si­bai­gė ga­ran­ti­nis sta­ty­bos dar­bų ter­mi­nas, to­dėl sta­ty­bi­nin­kai tvar­ko pa­si­ro­džiu­sį bro­ką.

Nau­sė­džių žmo­nės džiau­gė­si bent tuo, kad kai­me iš­li­ko kul­tū­ros na­mai ir jie ap­tvar­ky­ti, juo­se vyks­ta veik­la, tai yra jau­ni­mą ir pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes pri­trau­kian­ti vie­ta. Kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas pa­si­rū­pi­na, kad čia bū­tų šil­čiau, nei ši­lu­mos bū­tų iš Bir­žų kul­tū­ros cent­ro ski­ria­mo ku­ro. Kul­tū­ros na­muo­se ren­ka­si ir kai­mo bend­ruo­me­nės ak­ty­vas. Kol bu­vo tvar­ko­mi kul­tū­ros na­mai, ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir kai­mo bend­ruo­me­nė glau­dė­si bu­vu­sia­me mo­kyk­los pa­sta­te. Nors pa­sta­tas yra sa­vi­val­dy­bės ba­lan­se, kai­mo bend­ruo­me­nė rū­pi­no­si jo prie­žiū­ra ir iš da­lies – ši­lu­ma (Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka su­mo­ka tik už bib­lio­te­kos pa­tal­pų šil­dy­mą elekt­ra, o pa­ti bib­lio­te­ki­nin­kė kū­re­na kros­nį mal­ko­mis, ku­rių pa­rū­pi­na bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas J. Vai­če­ko­nis). Bend­ruo­me­nei šis pa­sta­tas jau ne­rei­ka­lin­gas, juo rū­pi­na­si tik iš įpro­čio.

Ir ra­jo­no va­do­vai, ir Nau­sė­džių bend­ruo­me­nės at­sto­vai su­ti­ko, kad Sa­vi­val­dy­bei iš­lai­ky­ti du pa­na­šios pa­skir­ties pa­sta­tus neap­si­mo­ka, to­dėl ver­tė­tų su­re­mon­tuo­ti bent da­lį ant­ro­jo aukš­to pa­tal­pų kul­tū­ros na­muo­se ir ten per­kel­ti bib­lio­te­ką. Net­ru­kus bus pa­reng­ta re­mon­to dar­bų są­ma­ta, o lė­šas re­mon­tui teks nu­ma­ty­ti bū­si­mų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ir ki­ti da­ly­kai: ke­lių tvar­ky­mas, van­dens tie­ki­mo rei­ka­lai ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. Ke­lias­de­šimt Nau­sė­džių gy­ven­to­jų pa­gal pa­jus yra įsi­gi­ję van­den­vie­tę ir van­dens tie­ki­mo tink­lus, pa­ts bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas juos pri­žiū­ri. Ar il­gai bend­ruo­me­nė pa­jėgs ir ga­lės pa­ti pri­žiū­rė­ti sa­vo van­dens tie­ki­mo sis­te­mą, dar neaiš­ku. J. Kregž­dai­tė pra­šė, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai gy­ven­to­jams pa­tar­tų, kaip rei­kia su­tvar­ky­ti van­dens tie­ki­mo įren­gi­nių do­ku­men­ta­ci­ją, ko­kius žings­nius at­lik­ti, kad pri­rei­kus vis­ką bū­tų ga­li­ma per­duo­ti UAB „Bir­žų van­de­nys“.

Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ti ki­ti klau­si­mai, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai at­sa­kė į klau­si­mus ir iš­klau­sė pa­siū­ly­mus.