Susitikimas Pučiakalnėje: vandens tiekimas, apšvietimas, keliai

Sau­sio 24 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir UAB „Bir­žų van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­man­tas Mar­ti­no­nis da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me su Pu­čia­kal­nės kai­mo bend­ruo­me­ne. Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nas Gied­rius Ku­bi­lius ir se­niū­no pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Ja­si­kas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo svars­to­ma, ar per­duo­ti kai­mo van­dens tie­ki­mo įran­gą eksp­loa­tuo­ti UAB „Bir­žų van­de­nims“. Gy­ven­to­jai kal­bė­jo, kad pa­tiems pri­žiū­rė­ti įran­gą su­dė­tin­ga, žmo­nės sens­ta – ne­be­tu­ri jė­gų. Ta­čiau iš­gir­dę R. Mar­ti­no­nio paaiš­ki­ni­mus, ko­kia yra van­dens tie­ki­mo įren­gi­nių per­da­vi­mo tvar­ka, ko­kios bus van­dens tie­ki­mo kai­nos, gy­ven­to­jai nu­spren­dė kol kas pa­tys rū­pin­tis sa­vo tur­tu. Tuo la­biau, kad nau­do­ja ma­žai van­dens ir jiems ne­bū­ti­na tu­rė­ti li­cen­ci­ją ge­ria­ma­jam van­de­niui tiek­ti.

Taip pat bu­vo kal­bė­ta apie bū­ti­ny­bę įreng­ti ap­švie­ti­mo tink­lus Pu­čia­kal­nė­je. Iki šiol kai­mas neapš­vies­tas. Šių me­tų biu­dže­te pla­nuo­ja­ma įreng­ti ap­švie­ti­mą, lė­šos bus nu­ma­ty­tos Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos są­ma­to­je.

Su­si­ti­ki­me gy­ven­to­jai skun­dė­si dėl pra­sto ke­lio nuo Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio iki Pu­čia­kal­nės. Ju­dė­ji­mas juo tam­pa vis in­ten­sy­ves­nis. Šis ke­lias yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias, to­kių ke­lių at­kū­ri­mą, prie­žiū­rą ir plėt­rą or­ga­ni­zuo­ja ir koor­di­nuo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ža­dė­jo raš­tu kreip­tis į Ke­lių di­rek­ci­ją ir pra­šy­ti per­žiū­rė­ti šio ke­lio nau­do­ji­mo in­ten­sy­vu­mo ro­dik­lius bei įtrauk­ti jį į as­fal­tuo­ti­nų žvyr­ke­lių pro­gra­mą.