Susitikimas Papilio pagrindinėje mokykloje

Sau­sio 29 die­ną Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė į su­si­ti­ki­mą pa­kvie­tė ra­jo­no po­li­ti­kus ir Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus.

Su bend­ruo­me­ne su­si­ti­ko Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė, Joa­na Kve­da­ra­vi­čie­nė, Vi­lius Tre­čio­kas, Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Gin­tu­tė Ža­ga­rie­nė.

Pa­pi­lio mo­kyk­los bend­ruo­me­nės žmo­nės no­rė­jo iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl vie­nuo­lik­ta­jam ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mas klau­si­mas dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos 2016–2020 m. bend­ro­jo pla­no pa­kei­ti­mo, ko­dėl siū­lo­muo­se pa­kei­ti­muo­se at­si­ra­do siū­ly­mas reor­ga­ni­zuo­ti Pa­pi­lio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą į „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­rių. Bend­ruo­me­nės na­riai tvir­ti­no, kad šis siū­ly­mas yra sku­bo­tas, neap­tar­tas su bend­ruo­me­ne.

Bend­ruo­me­nės na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, me­ro pa­va­duo­to­jos Ast­ros Kor­sa­kie­nės ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Gin­tu­tės Ža­ga­rie­nės ar­gu­men­tus, pa­tei­kė daug klau­si­mų, iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją, o po karš­tų dis­ku­si­jų pa­reiš­kė vie­nin­te­lį no­rą: Pa­pi­lio mo­kyk­la bent dve­jus me­tus no­ri iš­lik­ti sa­va­ran­kiš­ka, o ne tap­ti kaž­ku­rios Bir­žų mies­to mo­kyk­los sky­riu­mi.