Skun­das dėl li­go­nių mai­ti­ni­mo

Į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją už­su­ku­si skai­ty­to­ja (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) skun­dė­si dėl mai­ti­ni­mo Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je. Anot mo­ters, mais­tas pra­stas, o au­to­par­duo­tu­vė, jos tei­gi­mu, į Li­kė­nus ne vi­suo­met už­su­ka.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės sta­cio­na­re jai te­ko gy­dy­tis gruo­džio pa­bai­go­je ir sau­sį, o šiuo me­tu jo­je gy­do­si mo­ters gi­mi­nai­tė.

– Gy­dy­da­ma­si Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je ir da­bar, lan­ky­da­ma sa­vo gi­mi­nai­tę, pa­ste­bė­jau, kad vie­na pa­mai­na li­go­nius mai­ti­na ge­riau, o ki­ta – pra­sčiau. Kai ku­rie li­go­niai net at­si­sa­ko val­gy­ti va­ka­rie­nę, nes pa­tei­kia­mas, pa­vyz­džiui, ko­pūs­tų ap­ke­pas ar varš­kės ir ma­ka­ro­nų kaž­kaip su­lip­dy­tas ap­ke­pas yra ne­ska­nūs. Mė­sos li­go­niams pa­tie­kia­ma tik du kar­tus per pen­kias die­nas. Ten gy­do­mi li­go­niai po ope­ra­ci­jų, ku­riems bū­ti­na mė­sa ge­le­žiai krau­jy­je at­sta­ty­ti. Pas­kai­čia­vau, jog kai ka­da pa­ros nor­ma net 1000 ka­lo­ri­jų ne­sie­kia, – kal­bė­jo mo­te­ris.

Ji taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad sau­sio mė­ne­sį į li­go­ni­nę nė kar­to neuž­su­ko au­to­par­duo­tu­vė. Ne vi­si li­go­niai ga­li pa­siek­ti Pa­bir­žės par­duo­tu­vė­je ir jo­je įsi­gy­ti bū­ti­niau­sių pre­kių ar mais­to. Ką jau kal­bė­ti apie tuos, ku­rie at­vy­kę iš ki­tų ra­jo­nų ir nė­ra kas jų ap­lan­ko.

– Šiuo me­tu li­go­ni­nė­je ka­ran­ti­nas, tad ir apie ap­si­pir­ki­mą kal­bios ne­ga­li bū­ti, – kal­bė­jo bir­žie­tė.

Dėl li­go­nių mai­ti­ni­mo Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je klau­si­mus pa­tei­kė­me Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tui Vy­tau­tui Riau­biš­kiui. Štai ko­kį at­sa­ky­mą ga­vo­me.

„Pir­miau­sia – dė­ko­ja­me Jums už klau­si­mus, už Jū­sų rū­pes­tį, ro­do­mą Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės at­žvil­giu. Kar­tu ir liūd­na, kad ne­re­tai „nau­jie­nos“ apie rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės veik­lą yra pa­tei­kia­mos neat­sa­kin­gai, ten­den­cin­gai, iš­kreip­tai. Ko­dėl? Ši­to reik­tų pa­klaus­ti tų pi­lie­čių, ku­rie to­kias „nau­jie­nas“ pla­ti­na.

In­for­muo­ja­me, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu, nuo 2019 m. lapk­ri­čio 1 d. yra ri­bo­ja­mas ne­svei­kų pro­duk­tų, ku­riems yra pri­ski­ria­ma ir mė­sa, įtrau­ki­mas į gy­dy­mo įstai­go­se be­si­gy­dan­čių pa­cien­tų mai­ti­ni­mo val­gia­raš­čius. Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja in­for­ma­vo, kad mė­sa pa­cien­tai ne­mai­ti­na­mi tik 2–4 die­nas per mė­ne­sį. Ne­ti­kin­tys vi­sa­da ga­li tai pa­tik­rin­ti, nes val­gia­raš­čiai yra sau­go­mi.

Ska­nus mais­tas ar ne – tai kiek­vie­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė, ku­ri pri­klau­so nuo konk­re­taus žmo­gaus mi­ty­bos įpro­čių. Ki­ta ver­tus, rei­kia su­pras­ti, kad li­go­ni­nė – ne sa­na­to­ri­ja ir pa­cien­tų mai­ti­ni­mui skir­tos lė­šos yra ri­bo­tos – die­nai mai­ti­ni­mui ski­ria­ma iki 3 Eur. Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė tu­ri sa­vo mais­to blo­ką, ku­ris ga­mi­na val­gį li­go­ni­nės pa­cien­tams.

Au­to­par­duo­tu­vės klau­si­mo mes ne­ko­men­tuo­si­me, nes ne­no­ri­me ir ne­ga­li­me kiš­tis į pri­va­taus vers­lo sri­tį.

In­for­muo­ja­me, kad per pa­sku­ti­nius 1,5 me­tų jo­kių nu­si­skun­di­mų pa­cien­tų mai­ti­ni­mu Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je ne­bu­vo. Ap­gai­les­tau­ja­me, kad pa­cien­tai ar jų ar­ti­mie­ji, tu­rė­da­mi klau­si­mų, pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų dėl Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės dar­bo, pir­miau­sia mie­lai juos iš­sa­ko ži­niask­lai­dai, o ne ap­ta­ria su li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ku­ri yra vi­sa­da pa­si­ruo­šu­si iš­klau­sy­ti ir at­sa­kin­gai rea­guo­ti į pa­sta­bas ar nu­si­skun­di­mus. Ši­taip tu­rė­tu­me ga­li­my­bę grei­čiau iš­tai­sy­ti pa­dė­tį, jei to rei­ka­laus ap­lin­ky­bės, bei iš­veng­tu­me ga­li­mų ne­tiks­lu­mų, klai­dų, ne­su­si­kal­bė­ji­mo li­go­ni­nės veik­los klau­si­mais“.