An­ta­no JA­NU­ŠO­NIO ka­ri­ka­tū­ra
Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys, Aud­rys Ši­mas – šio­mis die­no­mis spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos tai­ki­ny­je. Šį­kart po­li­ti­kas pa­kliu­vo į dė­me­sio aki­ra­tį už įsi­gy­tą ame­ri­kie­tiš­ką vi­su­rei­gį Ford F-150.

"Bir­žie­čių žo­džiui" Sei­mo na­rys A. Ši­mas tvir­ti­no, kad au­to­mo­bi­lis ne­ver­tas to­kių karš­tų dis­ku­si­jų. Vi­su­rei­gis kai­na­vęs 16 tūkst. eu­rų.

– Ma­no vi­su­rei­gis ne­be nau­jas. Ir Lie­tu­vo­je toks vi­su­rei­gis – ne pir­mas. Taip, jis funk­cio­na­lus, uni­ver­sa­lus. Tin­ka ūkio dar­bams, poil­siui gam­to­je, pra­mo­goms. To­kio mo­de­lio vi­su­rei­gius tu­ri vers­li­nin­kai ir įvai­rios tar­ny­bos. Ne vie­nas Sei­mo na­rys to­kiu vi­su­rei­giu, tik­riau­siai, ir­gi va­ži­nė­ja, tik ne­pa­ro­do. Sei­mo na­riai tu­ri ir ma­lūns­par­nių, ir ka­te­rių, bet jais į Sei­mą ne­skrai­do, neatp­lau­kia, to­dėl nie­kas ir ne­pas­te­bi, to­dėl jiems ir ne­rei­kia tei­sin­tis prieš vi­są Lie­tu­vą. La­bai gai­liuo­si, kad šiuo au­to­mo­bi­liu nu­va­žia­vau į Vil­nių. Bet pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jau, ki­tos išei­ties ne­bu­vo, ir at­va­žia­vau, – "Bir­žie­čių žo­džiui" ap­gai­les­ta­vo A. Ši­mas.

Sei­mo na­rys tvir­ti­no tu­rįs tik šį vie­ną sa­vo var­du įre­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį. Ki­ti au­to­mo­bi­liai – šei­mos na­rių.

Sei­mo na­rys "Bir­žie­čių žo­džiui" pri­mi­nė: ku­rą ke­lio­nėms iš Bir­žų į Vil­nių ir at­gal per­kąs sa­vo lė­šo­mis. Per me­tus nu­va­žiuo­jan­tis 50-60 tūkst. ki­lo­met­rų.

Sa­vo opo­nen­tams, tei­gian­tiems, kad ame­ri­kie­tiš­kas vi­su­rei­gis Ford F-150 tar­šus, Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas at­ker­ta, jog šis au­to­mo­bi­lis kaip tik pra­na­šes­nis už kai ku­rių Sei­mo na­rių se­nus dy­ze­li­nius au­to­mo­bi­lius. Ne vie­ną de­šimt­me­tį per­ka­miau­sių au­to­mo­bi­lių vir­šū­nė­se ka­ra­liau­jan­tis au­to­mo­bi­lis – ga­lin­gas, šiuo­lai­kiš­kes­nis, eko­no­miš­kas ir su­nau­do­ja ma­žiau ku­ro, to­dėl ir gam­tai ma­žiau ken­kia.