A. Šimas karius sveikino ne su kariuomenės, o su armijos diena

Lie­tu­vos Sei­mo na­rys, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Aud­rys Ši­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną kal­bė­da­mas prie pa­mink­lo Žu­vu­siems už Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę, ka­rius ir vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ne su ka­riuo­me­nės, o su ar­mi­jos die­na. Keis­ta, jog taip kal­bė­jo į Sei­mą iš­rink­tas po­li­ti­kas, at­sa­kin­gas už na­cio­na­li­nį sau­gu­mą ir kraš­to gy­ny­bą.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je ra­šo­ma, kad "Įgy­ven­di­nant Vals­ty­bės gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­ją iki 2021 m. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri tu­rė­ti apie 24 000 ka­rių. Su to­kiu ka­rių skai­čiu­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ga­lė­tų vyk­dy­ti gink­luo­tos gy­ny­bos už­duo­tis. Šian­dien Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je tar­nau­ja apie 15 500 ka­rių. Tai reiš­kia, kad jei kil­tų ka­ras, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės struk­tū­rai už­pil­dy­ti ir ją iš­lai­ky­ti bū­ti­na tu­rė­ti apie 39 000 pa­reng­to­jo re­zer­vo ka­rių (9000 struk­tū­rai už­pil­dy­ti iki 100 pro­c. ir 30 000 – nuo­sto­lių at­sta­ty­mui). To­dėl bend­ras siek­ti­nas pa­reng­to­jo re­zer­vo ka­rių po­rei­kis yra maž­daug 110 000 ka­rių, da­rant prie­lai­dą, kad pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją at­vy­ku­sių ir pri­pa­žin­tų tin­ka­mais ka­ro tar­ny­bai bū­tų apie 35% (tą ro­do ir pa­sta­rų­jų me­tų mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bų pa­tir­tis)".

Ar­mi­ją tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 100000 ka­rių. Kol kas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tik sie­kia tu­rė­ti to­kį pa­reng­tų re­zer­vo ka­rių skai­čių. Tad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę va­din­ti ar­mi­ja yra klai­da.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos