Regionų forumas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos nuo­tr./ Ro­ber­tas Dač­kus
Spa­lio 11 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė da­ly­va­vo Re­gio­nų fo­ru­me, ku­rį ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Re­gio­nų fo­ru­mas bu­vo skir­tas Vie­tos sa­vi­val­dos die­nai pa­mi­nė­ti ir svar­biau­siems re­gio­nų plėt­ros klau­si­mams ap­tar­ti.

Ren­gi­nys vy­ko Val­do­vų rū­mų Re­ne­san­so sa­lė­je. Fo­ru­mą ve­dė žur­na­lis­tas Au­ri­mas Pe­red­nis.

Svei­ki­ni­mo žo­dį fo­ru­mo da­ly­viams ta­rė Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da. Pre­zi­den­tas kal­bė­jo, jog ži­no sa­vi­val­dy­bių bei re­gio­nų pro­ble­mas, ku­rioms iki šiol ne­bu­vo ski­ria­mas rei­ka­lin­gas dė­me­sys.

„Šian­dien mes pri­va­lo­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip ma­žin­ti re­gio­ni­nę at­skir­tį, nes dau­ge­liu at­ve­jų ji yra su­si­ju­si ir su so­cia­li­ne at­skir­ti­mi. Tai truk­do įgy­ven­din­ti ak­ty­vios so­cia­li­nės eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos prin­ci­pus. Leng­va šia­me ke­ly­je ne­bus, ta­čiau aš ti­kiu, kad mes ga­li­me tai pa­da­ry­ti“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vas ir kvie­tė kur­ti dia­lo­gą ir stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą sa­vi­val­dos, re­gio­nų ir na­cio­na­li­niu lyg­me­ni­mis.

Pre­zi­den­tas at­krei­pė dė­me­sį į svar­bius re­gio­nams klau­si­mus: švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mą, sa­vi­val­dos sa­va­ran­kiš­ku­mą ir ki­tus da­ly­kus.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Re­gio­nų fo­ru­me bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma dviem svar­biau­siais klau­si­mais. Pra­ne­ši­mą pir­mą­ja te­ma – vie­šų­jų pa­slau­gų priei­na­mu­mas, sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sai ir al­ter­na­ty­vūs spren­di­mai – pa­da­rė Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da. Pag­rin­di­nį pra­ne­ši­mą ant­rą­ja te­ma – re­gio­nų po­li­ti­kos nau­jo­vės: re­gio­nų plėt­ros ta­ry­bų stip­ri­ni­mas, Na­cio­na­li­nė pa­žan­gos pro­gra­ma, ša­lies te­ri­to­ri­jos bend­ra­sis pla­nas – per­skai­tė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė R. Ta­ma­šu­nie­nė. Dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Vi­siems no­rin­tiems pa­si­sa­ky­ti bu­vo su­teik­ti ga­li­my­bė pa­klaus­ti, rep­li­kuo­ti, iš­sa­ky­ti sa­vo po­žiū­rį.

Pa­ne­vė­žio re­gio­no sa­vi­val­dy­bių va­do­vai sė­dė­jo prie vie­no sta­lo. Dau­giau­sia pa­tir­ties tu­rin­tis il­ga­me­tis Pas­va­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas sa­kė, kad tai pir­mas to­kio ly­gio su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me at­vi­rai dis­ku­tuo­ja aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai ir sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

Fo­ru­mo pa­bai­go­je jį api­bend­ri­no Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da. Vi­si Re­gio­nų fo­ru­mo da­ly­viai nu­si­fo­tog­ra­fa­vo kar­tu su ša­lies va­do­vu.

Komentarai

Keljommuh    Šeš, 2019-10-19 / 02:14
Foto Levitra 10 Mg <a href=http://dan5325.com>viagra</a> Elocon Online Does Zithromax Affect Birth Control Pills Donde Puedo Comprar Aciphex En Mexico
DarioMug    Šeš, 2019-10-19 / 10:26
UKP-66 не работает!!! Специалист с домофонной компании ни чего не знает!!! А я влюбилась в неё с первого взгляда!!! Блин что делать, где есть нормальные спецы по таким устройствам!?! На одном сайте в описании прочитал про УКП-66: «Eltis – были проблемы с 500-й серией», у кого она работает с Элтисом?
BalkonKaxlrcifi    Sek, 2019-10-20 / 15:51
<a href=https://balkonline.ru/uteplenie-balkona.html>утепление балкона расценки смета</a>
MatthewFes    Sek, 2020-04-26 / 22:38
<b><a href=https://novostroyka63.ru/>Цена куба фундамент</a></b> Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.
StanleyNew    Šeš, 2020-06-27 / 18:12
<a href=https://megaremont.pro/orekhovo-zuevo-restavratsiya-vann>Реставрация vonių акрилом į Орехово-Зуево</a>

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.