Prie Likėnų eglutės - trijų mūzų susitikimas

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Vens­kū­nie­nė ir fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­dos "Par­kas" au­to­rius Vyd­man­tas Bru­čas.
Praė­ju­sį ant­ra­die­nį Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės kor­pu­suo­se iš­kil­min­gai bu­vo įžieb­tos ka­lė­di­nės eg­lu­tės. O Li­kė­nų mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tė­je ka­lė­di­nė eg­lu­tė bu­vo įžieb­ta tri­jų me­nų drau­gi­jo­je.

Ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fo Vyd­man­to Bru­čo pa­ro­da "Par­kas". Kon­cer­ta­vo V. Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nie­ji mu­zi­kan­tai, ku­riuos mo­ko mo­ky­to­jos Vio­le­ta Čer­kie­nė, Da­lė Šim­be­lie­nė, Ina Va­lot­kie­nė ir Da­lia Bu­kie­nė. Su­reng­ta V. Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­nių, ku­rių va­do­vė Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė, dar­bų pa­ro­da. Taip Li­kė­nų biu­ve­tė­je prie ka­lė­di­nės eg­lu­tės šven­tiš­kai su­si­ti­ko trys me­nų mū­zos: fo­tog­ra­fi­ja, mu­zi­ka, ke­ra­mi­ka.

Į iš­kil­mę biu­ve­tė­je atė­jo ne tik Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės dar­buo­to­jai, li­go­niai, bet at­vy­ko ir žin­gei­dūs bir­žie­čiai.

Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis pa­svei­ki­no li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Meš­kaus­kie­nė. Lin­kė­jo švie­sių min­čių, svei­ka­tos, gra­žių su­ma­ny­mų įgy­ven­di­ni­mo. Bu­vo įžieb­ta eg­lu­tė, ku­ri pa­puoš­ta V. Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­nių pa­da­ry­tais žais­lais.

Ren­gi­nį ve­dė Li­go­ni­nės bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Vens­kū­nie­nė. Ji pri­sta­tė pa­sva­lie­tį fo­tog­ra­fą Vyd­man­tą Bru­čą, ku­ris su­ren­gė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą "Par­kas". Fo­tog­ra­fi­jo­se už­fik­suo­ti Li­kė­nų par­ko vaiz­dai. Pa­ro­dos au­to­rius paaiš­ki­no, jog nuo­trau­kos - įvai­rių me­tų. Se­nes­nė­se nuo­trau­ko­se kai ku­rių nu­fo­tog­ra­fuo­tų me­džių Li­kė­nų par­ke jau ne­bė­ra. Vie­no­je nuo­trau­ko­je nu­fo­tog­ra­fuo­tas ver­dan­tis Smar­do­nės šal­ti­nis, ku­ris da­bar jau ke­le­ri me­tai smar­kiai nu­ri­męs. Po­nas Bru­čas yra tik­ras Li­kė­nų bi­čiu­lis. Mat anks­tes­niais me­tais, kai Li­kė­nai dar bu­vo va­di­na­mi ku­ror­tu, yra dir­bęs šio­je įstai­go­je. Da­bar po­nas Bru­čas Li­kė­nų li­go­ni­nė­je tai­so svei­ka­tą.

Li­kė­nų mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tė šie­met iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo 50-me­tį. Biu­ve­tė­je su­reng­tas ne vie­nas gra­žus ren­gi­nys. Po ren­gi­nių cik­lo vė­lia­va "Me­nas gy­do" įvy­ko bar­dų fes­ti­va­lis, poe­tų su­si­ti­ki­mai su klau­sy­to­jais, dai­ni­nin­kų, jau­nų­jų mu­zi­kan­tų kon­cer­tai, me­ni­nin­kų, tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­dos... Taip Li­kė­nų biu­ve­tė ta­po gra­žiu ra­jo­no kul­tū­ros ži­di­niu.