Pjaunami nudžiūvę Kirkilų medžiai

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Pjau­na­mi nu­džiū­vę Kir­ki­lų me­džiai.
Šį ru­de­nį ne kar­tą ra­šė­me apie pa­vo­jų Kir­ki­lų eže­rė­lių lan­ky­to­jams ke­lian­čius nu­džiū­vu­sius me­džius, ku­rie lūž­ta ir krin­ta prie pės­čių­jų ta­ke­lių. Bu­vo nuo­gąs­tau­ja­ma, jog ga­li įvyk­ti ne­lai­mė. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ba­ro­nas rug­sė­jo vi­du­ry­je „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo ne­ga­lin­tis gau­ti lei­di­mo me­džiams kirs­ti, nes esą truk­do spra­ga įsta­ty­me.

Tuo­met kal­bin­tas Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas tvir­ti­no, jog neišsp­ren­džia­mų pro­ble­mų nė­ra ir pa­ža­dė­jo as­me­niš­kai im­tis prie­mo­nių pa­vo­jui pa­ša­lin­ti.

Po po­ros sa­vai­čių kal­bin­ti tiek Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko, tiek Šir­vė­nos se­niū­ni­jos at­sa­kin­gi as­me­nys džiau­gė­si, kad „rei­ka­lai pa­ju­dė­jo“. Nu­vy­ku­sių pa­si­vaikš­čio­ti ša­lia eže­rė­lių žmo­nių akis trau­kė per­spė­ji­mai, pri­seg­ti ant sau­suo­lių ka­mie­nų ar įtai­sy­ti ant spe­cia­lių len­te­lių: „Dė­me­sio! Pa­vo­jin­gi sau­suo­liai me­džiai!“ Bū­ti­ni kirs­ti me­džiai bu­vo pa­žy­mė­ti rau­do­nais taš­kais. Šir­vė­nos se­niū­ni­jos bei miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai tvir­ti­no, jog grei­tu lai­ku me­džiai bus pra­de­da­mi pjau­ti.

Žo­dį val­di­nin­kai tik­rai tę­sė­jo. Praė­ju­sią sa­vai­tę Kir­ki­luo­se vi­rė me­džių pjo­vi­mo dar­bai.

Sau­suo­liai ne tik bu­vo ker­ta­mi, pjau­na­mi, bet ir su­pjaus­to­mi, ša­kos gra­žiai su­krau­na­mos į krū­vas.

Šir­vė­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas Sau­lius Ei­gir­das pa­ste­bė­jo, jog vis­kas ju­dė­tų kur kas grei­čiau, jei ne­stig­tų dar­bo jė­gos. Jis ža­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti tal­ką. Pa­sak se­niū­no, svar­bu nu­pjau­ti taip, kad ne­bū­tų su­ga­din­ti ta­ke­liai ir til­tai. Be to, prie sa­le­lių neį­ma­no­ma pri­va­žiuo­ti su di­des­ne tech­ni­ka. Iš kai ku­rių vie­tų me­džius rei­kia tie­siog iš­neš­ti.

Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko meist­ras Vik­to­ras No­vi­ko­vas pa­sa­ko­jo, jog dir­ba trys vy­rai – du iš re­gio­ni­nio par­ko ir vie­nas skir­tas se­niū­ni­jos. Sup­jaus­ty­tą me­die­ną sten­gia­ma­si tuoj pat iš­vež­ti. Kam ji ati­teks, spręs miš­kų urė­di­jos spe­cia­lis­tai.