Metų atradimas – renginiai Likėnuose

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žie­čių sim­pa­ti­jos ati­te­ko Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nei ir bu­vu­siai jos bib­lio­te­ki­nin­kei bei ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Ri­tai Vens­kū­nie­nei, pa­ver­tu­siai Li­kė­nų par­ką ir mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tę „Vil­ties an­ge­las“ pa­trauk­liu kul­tū­ros ži­di­niu.

Nors Ri­ta, pa­nai­ki­nus li­go­ni­nė­je bib­lio­te­ką, ir pa­li­ko il­ga­me­tę dar­bo vie­tą, ta­čiau ne­ke­ti­na pa­lik­ti sa­vo su­ma­ny­mų ir pla­nuo­ja juos tęs­ti. „Bir­žie­čių žo­džiui“ in­for­ma­vus ją apie skai­ty­to­jų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, mo­te­ris sa­kė esan­ti nu­ste­bin­ta. Kar­tu jau­čia­si ir tar­si nu­vy­lu­si žmo­nes, ku­rie ja pa­ti­kė­jo, pa­mi­lo ren­gia­mus su­si­ti­ki­mus su kul­tū­ros žmo­nė­mis ir ti­ki­si su­lauk­ti nau­jų kvie­ti­mų į Li­kė­nus.

Tris­de­šimt me­tų sa­na­to­ri­jo­je ir li­go­ni­nė­je (še­še­rius iš jų ir biu­ve­tė­je) dir­bu­si R. Vens­kū­nie­nė ma­no, jog ne­pa­kei­čia­mų žmo­nių nė­ra. Ji gra­žiai at­si­lie­pė apie lai­ką, pra­leis­tą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius, džiau­gė­si ga­lė­ju­si su­reng­ti at­si­svei­ki­ni­mo kon­cer­tą. Bir­žie­čių dė­me­sį jai pel­nė, pa­sak pa­čios Ri­tos, pa­sku­ti­niais me­tais skir­tas di­des­nis dė­me­sys vi­suo­me­nei ir Li­go­ni­nės po­li­ti­ka, tei­gian­ti, jog „Me­nas gy­do“.

Bu­vu­si Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės bib­lio­te­ki­nin­kė džiau­gė­si ju­tu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­lai­ky­mą, pa­gal­bą ruo­šiant kon­cer­tus, ren­giant pa­ro­das. Pa­sak no­mi­nan­tės, ko­lek­ty­vas, jo va­do­vai jos nie­ka­da ne­stab­dė, tik gel­bė­jo, kuo ga­lė­jo. Pas­ku­ti­niu me­tu bu­vo sten­gia­ma­si į kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą įtrauk­ti ir I kor­pu­se be­si­gy­džiu­sius, sun­kiau ju­dan­čius, į biu­ve­tę nuei­ti ne­ga­lin­čius li­go­nius.

Re­ži­sū­rą Ro­kiš­kio kul­tū­ros mo­kyk­lo­je bai­gu­si Ri­ta Li­kė­nuo­se 30 me­tų dir­bo klu­bo ve­dė­ja, bib­lio­te­ki­nin­ke, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­re. „Di­džiau­sias džiaugs­mas, ma­lo­nu­mas – žmo­nės, bend­ra­vi­mas su jais“, – pri­si­pa­ži­no Ri­ta. Mo­te­riai bu­vo ge­ra ma­ty­ti be­si­šyp­san­čius li­go­nius, ra­men­tais mu­šan­čius tak­tą pa­gal gro­ja­mą mu­zi­ką, gir­dė­ti jų pa­sa­ko­ji­mus apie gy­ve­ni­mą, ži­no­ti, jog pa­dė­jo už­si­mirš­ti, sveik­ti.

Da­bar Bir­žų vie­šo­jo­je Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ko­je dir­ban­ti Ri­ta Venc­kū­nie­nė, nors ir pa­si­gen­da stik­li­nės biu­ve­tės erd­vės, ma­no, jog bir­žie­čius pa­kvies į ren­gi­nius mū­sų di­din­go­je Pi­ly­je ar tvir­to­vės te­ri­to­ri­jo­je, kur yra daug pui­kių vie­te­lių pa­bū­ti su mu­zi­ka ir poe­zi­ja. Ko­kia jos di­džiau­sia sva­jo­nė? Ri­ta Vens­kū­nie­nė at­sa­ko net ne­mirk­te­lė­ju­si: „Kad vi­sos Bir­žų kul­tū­ros įstai­gos, jų dar­buo­to­jai bū­tų kaip vie­nas kumš­tis, vie­ni ki­tus pa­pil­dy­tų, vie­ni ki­tiems pa­dė­tų“.

Tra­di­ci­jos bus tę­sia­mos

VŠĮ Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės fi­lia­lo Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Meš­kaus­kie­nė ap­si­džiau­gė „Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jų pa­si­rin­ki­mu ir už­tik­ri­no, jog ren­gi­niai biu­ve­tė­je bus tę­sia­mi. Į juos bus kvie­čia­mos ir Li­kė­nų bei Pa­bir­žės bend­ruo­me­nės. In­for­ma­ci­ja pa­sieks ir bir­žie­čius. Ad­mi­nist­ra­to­rė pa­ti­ki­no, jog bus bend­ra­dar­biau­ja­ma ir su bu­vu­sia bib­lio­te­ki­nin­ke Ri­ta, pa­dė­ju­sia gar­sin­ti Li­kė­nų li­go­ni­nę. Nors bib­lio­te­ki­nin­ko eta­to li­go­ni­nė­je ne­li­ko, no­rin­tys skai­ty­ti pa­cien­tai be kny­gų ne­liks. Pla­nuo­ja­ma li­go­ni­nė­je pa­sta­ty­ti kny­gų spin­tas, kny­gų nu­neš­ti į pa­la­tas. Biu­ve­tė taip pat dirbs. Dėl eks­kur­si­jų bus ta­ria­ma­si su Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru.Pir­ma­sis ren­gi­nys Li­kė­nuo­se šį­met tu­rė­tų bū­ti vi­sus su­kvie­sian­čios Už­ga­vė­nės.