Likėnuose pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šo Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vas A. Sko­rups­kas ir Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Li­kė­nų biu­ve­tės 50-ties me­tų pa­mi­nė­ji­mo pro­ga į Li­kė­nus su­va­žia­vo daug svar­bių sve­čių. Ši pro­ga ti­ko svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai bei ki­tiems val­džios at­sto­vams gy­vai pa­ro­dy­ti, kaip svar­bu baig­ti Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės re­no­va­ci­ją, at­gai­vin­ti ap­lin­ką ir pa­vers­ti Li­kė­nus ku­ror­ti­ne vie­to­ve. Šven­ti­nio ren­gi­nio me­tu bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Bir­žų ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas ir Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vas A. Sko­rups­kas. Bu­vo ati­da­ry­tas mi­ne­ra­li­nio van­dens fon­ta­nė­lis ša­lia biu­ve­tės, tad nuo šiol mi­ne­ra­li­niu van­de­niu bus ga­li­ma mė­gau­tis bet ku­riuo me­tu.

Penk­ta­die­nį vie­nas iš pir­mų­jų į Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę at­vy­ko svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Mi­nist­ras at­vy­ko vie­nas, be vai­ruo­to­jo ir ly­din­čių as­me­nų. Kar­tu su Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi A. Sko­rups­ku, Sei­mo na­riu V. Rin­ke­vi­čiu­mi, me­ru V. Ja­rec­ku ap­lan­kė I li­go­ni­nės kor­pu­są.

Po va­lan­dos pra­si­dė­jo ren­gi­nys, ku­rio me­tu Ar­vy­das Sko­rups­kas pa­svei­ki­ni­mu vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius. Ren­gi­nio ve­dė­jas Ole­gas Be­rio­zo­vas pa­kvie­tė LR Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį Al­gir­dą Ston­čai­tį pa­si­sa­ky­ti.

Al­gir­das Ston­čai­tis pa­mi­nė­jo vi­sus tris Bir­žų kraš­to at­sto­vus – Sei­mo na­rius Vik­to­rą Rin­ke­vi­čių, Aud­rį Ši­mą, me­rą Vy­tą Ja­rec­ką, ku­rie ne kar­tą su­si­ti­ko su juo, su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais ir ini­ci­ja­vo jo at­vy­ki­mą į Li­kė­nus. Sve­čias pa­nei­gė gan­tus apie Li­kė­nų li­go­ni­nės pri­va­ti­za­ci­ją. A. Ston­čai­tis sa­kė ti­kin­tis, kad nuo se­nų lai­kų ži­no­mas Li­kė­nų ku­ror­tas vėl at­si­gaus. Pa­ža­dė­jo dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai tęs­tų­si.

R. Ston­čai­tis per­skai­tė Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio raš­tą, ku­ria­me svei­ki­na­mi Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės dar­buo­to­jai biu­ve­tės 50-me­čio pro­gą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga kal­bė­jo, jog Li­kė­nai ir jo iš vai­kys­tės pri­si­me­na­mas mi­ne­ra­li­nis van­duo yra ta­pę le­gen­da. Kaž­ka­da Drus­ki­nin­kai, Birš­to­nas bu­vo ap­les­ti, ta­čiau da­bar jie jau dik­tuo­ja SPA ma­das vi­sa­me re­gio­ne. A. Ve­ry­ga pri­ta­rė kanc­le­riui dėl re­konst­ruk­ci­jos tęs­ti­nu­mo, nes ne­be­rei­kia „miš­ke ar kur ki­tur“ kur­ti nau­jos li­go­ni­nės, čia yra po­ten­cia­las.

Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius pa­dė­ko­jo vi­sam Li­kė­nų ko­lek­ty­vui, ku­rie suor­ga­ni­za­vo vie­nin­te­lės Šiau­rės Lie­tu­vo­je biu­ve­tės 50-me­čio ren­gi­nį.

Sei­mo na­rys An­ta­nas Ma­tu­las kri­tiš­kai pri­si­mi­nė prieš tai bu­vu­sį Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vą, ku­ris ir­gi pra­dė­jo nuo šven­čių or­ga­ni­za­vi­mo ir pa­ma­tė­me, kuo vis­kas bai­gė­si. Ta­čiau kreip­da­ma­sis į mi­nist­rą A. Ve­ry­gą pa­siū­lė tiks­lin­ges­nį dė­me­sį skir­ti re­gio­nams ir pa­ža­dė­jo, kad opo­zi­ja tik­rai pa­lai­kys A. Ve­ry­gą dėl fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mo Li­kė­nams.

Sei­mo na­rys su­si­rin­ku­sių­jų tei­ra­vo­si, ar ži­no kaip Pa­bir­žė va­di­no­si XIX am­žiu­je? „Ras­taus­ky­nė“! Pir­mai at­sa­kiu­sia­jai, pa­do­va­no­jo LR vals­ty­bi­nę vė­lia­vą.

Vy­tas Ja­rec­kas iš­var­di­jo vi­sus su­si­rin­ku­sius, pa­dė­ko­jo už ren­gi­nį. Po to Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vas A. Sko­rups­kas ir Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Po per­trau­kė­lės A. Sko­rups­kas vi­sus pa­kvie­tė į biu­ve­tę, pa­pa­sa­ko­jo Li­kė­nų is­to­ri­ją ir per­spek­ty­vas. A. Sko­rups­kas ak­cen­ta­vo, jog svar­biau­sia yra ne pa­sta­tai, o darbš­tus, at­sa­kin­gas ir pro­fe­sio­na­lus ko­lek­ty­vas, ku­ris čia dir­ba.

Pa­dė­kos raš­tus A. Sko­rups­kas įtei­kė il­ga­me­čiam Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui E. Vi­lei­kiui, gy­dy­to­jai D. Vi­lei­kie­nei, gy­dy­to­jai D. Sa­vu­ky­nie­nei, Li­go­ni­nės sie­lai vy­riau­sia­jai slau­gy­to­jai R. Tuo­mie­nei, ki­ne­zi­te­ra­peu­tui E. Daug­vie­čiui, ma­sa­žuo­to­jai V. Sa­ja­taus­kie­nei, fi­zi­nės me­di­ci­nos slau­gy­to­jai A. Mak­ric­kie­nei, slau­gy­to­jai E. Pruns­kie­nei, slau­gy­to­jos pa­dė­jė­jui L. Ra­mu­tė­nui, ūkio sky­riaus dar­buo­to­jui R. Braš­kiui.

Šven­tės pro­ga svei­ki­ni­mus ir do­va­nė­les A. Sko­rups­kui įtei­kė Pa­ne­vė­žio me­ro R. M. Rač­kaus­ko pa­ta­rė­jas Lau­ras, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­ras P. Ža­gū­nis, Pas­va­lio me­ras G. Ge­gu­žins­kas, PPPAR pre­zi­den­tas S. Gai­liū­nas, vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius V. Mat­ke­vi­čius, Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius K. Ba­ro­nas, Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius V. Ar­ma­las, Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vė R. Ind­riu­lė­nie­nė.

Sim­bo­liš­kai bu­vo ati­da­ry­tas mi­ne­ra­li­nio van­dens fon­ta­nė­lis ša­lia Biu­ve­tės. Vi­si ra­ga­vo mi­ne­ra­lais tur­tin­gą Li­kė­nų gy­do­mą­jį van­de­nį.

Po to šven­tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į kon­cer­tą Li­kė­nų par­ke.

 

Ja­ni­nos BAG­DO­NIE­NĖS ir Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.