Likėnuose nebeteikiamos gydomojo purvo procedūros

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros ne­be­tei­kia­mos nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio.
Li­kė­nus gar­si­na na­tū­ra­lūs iš­tek­liai – mi­ne­ra­li­nis van­duo ir gy­do­ma­sis pur­vas, pro­fe­sio­na­lus ir sa­vo dar­bui pa­si­šven­tęs me­di­ci­nos dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vas. De­ja, jau praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­rin­ku­siems gy­dy­mą Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je te­ko nu­si­vil­ti: gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros nu­trauk­tos. Ar šios pro­ce­dū­ros bus at­nau­jin­tos?..

Klau­si­mai

Ant ka­bi­ne­to du­rų, kur bū­da­vo tei­kia­mos gy­do­mo­jo elekt­ri­nio pur­vo pro­ce­dū­ros – raš­te­lis. Nuo gruo­džio 6 die­nos pro­ce­dū­ros ne­be­tei­kia­mos. Ir nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti nuo ka­da pro­ce­dū­ros bus at­nau­jin­tos. O taip ne­se­niai, praė­ju­siais me­tais prieš sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus Li­kė­nams bu­vo ro­do­mas toks di­džiu­lis dė­me­sys ir pie­šia­ma to­kia švie­si atei­tis. Sei­mo na­riai, Bir­žų ra­jo­no val­džia sku­bė­jo gel­bė­ti Li­kė­nų. Net bu­vo su­si­var­žę – ku­ris gel­bė­to­jų ei­lė­je sto­vi pir­mas. Li­kė­nus at­ra­do net mi­nist­rai. Vie­nas iš jų pa­reiš­kė: "Man čia ge­ra..." Bet šian­dien, aki­vaiz­du, Li­kė­nams... blo­ga. Me­nu įsi­se­nė­ju­sių pro­ble­mų kaip ir lė­ti­nių li­gų neį­ma­no­ma iš­gy­dy­ti...

"Bir­žie­čių žo­dis" anks­čiau yra ra­šęs apie tai, kad Li­kė­nų gy­do­mo­sios dur­pės (pur­vas) jau pri­va­ti­nin­kų ran­ko­se. Par­duo­ti ir van­dens grę­ži­niai. Pa­si­gir­do kal­bų, kad VŠĮ Res­pub­li­ki­nė Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė, ku­riai pa­val­di Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė, ren­gia­si eksp­loa­tuo­ti nau­ją dur­py­ną... Gal jau su­for­muo­tas nau­jas skly­pas? Ko­dėl nu­trauk­tos gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros ir ka­da jos bus at­nau­jin­tos? Ir ap­skri­tai ko­kios Li­kė­nų atei­ties per­spek­ty­vos? Ar pa­reng­tas ža­dė­tas Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės re­no­va­ci­jos ir tei­kia­mų pa­slau­gų op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas?

Li­go­ni­nės ko­men­ta­ras

VŠĮ Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to Vy­tau­to Riau­biš­kio "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­reng­to­je in­for­ma­ci­jo­je už­tik­ri­na­ma: li­go­ni­nė yra pa­ren­gu­si de­ta­lų Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės re­no­va­ci­jos ir tei­kia­mų pa­slau­gų op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną. Apie šio pla­no įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nus ir ki­tas ga­li­my­bes in­for­muo­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sy­bė yra sky­ru­si Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nei: 2020 me­tams – 200 tūkst. eu­rų, 2021 m. – 200 tūkst. eu­rų, 2022 m. – 300 tūkst. eu­rų biu­dže­ti­nių lė­šų.

VŠĮ Res­pub­li­ki­nė Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė de­da vi­sas pa­stan­gas ir sten­gia­si iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes, kad kuo grei­čiau bū­tų įgy­ven­din­tas Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės re­no­va­ci­jos pro­ce­sas ir Pa­ne­vė­žio kraš­to žmo­nės gau­tų vi­sas jų pa­gei­dau­ja­mas rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas.

– Kai tu­rė­si­me skelb­ti­nų ži­nių apie re­no­va­ci­jos ir tei­kia­mų pa­slau­gų op­ti­mi­za­ci­jos ei­gą Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je, šią in­for­ma­ci­ją pa­skelb­si­me VŠĮ Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės ir Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės sve­tai­nė­se, – tei­gia vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas V. Riau­biš­kis.

Tą pa­tį kar­to­ja ir Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Meš­kaus­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­ko

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas "Bir­žie­čių žo­džiui" tvir­ti­na: Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nė­ra ga­vu­si Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­nės li­go­ni­nės re­no­va­ci­jos ir tei­kia­mų pa­slau­gų op­ti­mi­za­ci­jos pla­no. Ta­čiau de­da daug pa­stan­gų, kad Li­kė­nai tap­tų ku­ror­ti­niu mies­te­liu. Sa­vi­val­dy­bė už Li­kė­nų ku­ror­ti­nės vie­to­vės sta­tu­są.

– Dėl gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­rų tei­ki­mo gy­ven­to­jams Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė spren­di­mų ne­prii­ma, to­dėl ne­ga­li­me at­sa­ky­ti ko­dėl šios pa­slau­gos ne­be­tei­kia­mos. Mū­sų ži­nio­mis, VŠĮ Res­pub­li­ki­nė Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė, siek­da­ma pra­plės­ti Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų spekt­rą, ėmė­si ini­cia­ty­vos eksp­loa­tuo­ti iš­ty­ri­nė­tą gy­do­mų­jų dur­pių tel­ki­nio da­lį, esan­tį gre­ta vei­kian­čio kar­je­ro. Tuo tiks­lu Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos 2017 m. ge­gu­žės 30 d. VŠĮ Res­pub­li­ki­nei Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nei iš­da­vė lei­di­mą nau­do­ti že­mės gel­mių iš­tek­lius (iš­sky­rus ang­lia­van­de­nius) ir ert­mes. Šiuo pa­grin­du VŠĮ Res­pub­li­ki­nė Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė 2019 m. pa­bai­go­je pra­dė­jo Bir­žų ra­jo­no Li­kė­nų tel­ki­nio gy­do­mų­jų dur­pių tel­ki­nio iš­tek­lių da­lies nau­do­ji­mo pla­no ren­gi­mo pro­ce­dū­ras, – su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja da­li­no­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas.

Sei­mo na­rys pro­ble­mą ži­no

Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius dar praė­ju­siais me­tais ti­ki­no: jis be­veik me­tus bend­ra­dar­biau­ja su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis dėl Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės plėt­ros pro­jek­to pa­ren­gi­mo. Sei­mo na­rys tuo me­tu pik­ti­no­si, kad Li­kė­nai pa­že­min­ti ir neat­siž­vel­gia­ma į jų gau­sias rek­rea­ci­nes ga­li­my­bes. Li­kė­nuo­se – di­džiau­si ir vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­je ge­riau­sios ko­ky­bės gy­do­mo­jo pur­vo iš­tek­liai, ku­riais ap­rū­pi­na­mos Birš­to­no ir Drus­ki­nin­kų gy­dyk­los.

– Prob­le­mą, kad Li­kė­nuo­se ne­be­tei­kia­mos gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros ži­nau. Ieš­ko­me spren­di­mų. Kai tik tu­rė­siu dau­giau in­for­ma­ci­jos, pra­ne­šiu, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­ža­dė­jo Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.

Pro­ce­dū­ros

Jei­gu ti­kė­si­me pa­sku­ti­nė­mis Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės sve­tai­nės nau­jie­no­mis, Li­kė­nuo­se gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros at­nau­jin­tos 2019 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį ir... tę­sia­mos, nes apie tai, kad pro­ce­dū­ros šiuo me­tu neat­lie­ka­mos – nė pu­sės žo­džio. Bet ne­nu­si­min­ki­te. Gy­dan­tis gy­dy­to­jas ras išei­tį ir vie­to­je iš­sva­jo­tų gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­rų fi­zio­te­ra­pi­jai pa­skirs... pa­vyz­džiui, pa­ra­fi­no ap­li­ka­ci­jas.

Lan­ky­ki­tės li­go­ni­nių sve­tai­nė­se ir se­ki­te nau­jie­nas. Klau­si­mas kas pir­miau: rin­ki­mai Sei­me ar gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros Li­kė­nuo­se?..