Likėnų biuvetėje poezijos ir muzikos vakarų nebebus?

Ri­ta Venc­kū­nie­nė sau­sio pra­džio­je at­si­svei­ki­no su gra­žiu ko­lek­ty­vu Li­kė­nuo­se.
Li­kė­nų mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tė­je „Vil­ties an­ge­las“ ir li­go­ni­nės bib­lio­te­ko­je dir­bu­si bir­žie­tė Ri­ta Venc­kū­nie­nė at­si­svei­ki­no su ko­lek­ty­vu. Ar kas nors pe­rims jos pra­dė­tą ren­gi­nių tra­di­ci­ją, kol kas ne­ži­nia.

Praė­ju­sie­ji me­tai bir­žie­čius ste­bi­no ir džiu­gi­no ren­gi­niais VŠĮ Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės fi­lia­lo Li­kė­nų li­go­ni­nės biu­ve­tė­je, ku­riuos or­ga­ni­za­vo ten dir­bu­si Ri­ta Venc­kū­nie­nė. Nau­jie­ji me­tai pa­tei­kė siurp­ri­zų. Sau­sio pra­džio­je ten vy­ku­sia­me pa­dė­kos kon­cer­te „Me­tų ži­bin­tai“ Ri­ta at­si­svei­ki­no su ko­le­go­mis. Va­kar ji jau „Bir­žie­čių žo­džiui“ at­si­lie­pė nau­ja­ja­me dar­be Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

Paaiš­kė­jo, jog Li­kė­nų li­go­ni­nė­je bu­vo pa­nai­kin­tas bib­lio­te­ki­nin­kės eta­tas ir R. Venc­kū­nie­nė, su­lau­ku­si ki­to pa­siū­ly­mo, priė­mė spren­di­mą pa­lik­ti ko­lek­ty­vą. Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rės ir biu­ve­tės šei­mi­nin­kės pa­rei­gas pe­rims ki­tas žmo­gus. Bir­žie­čiai po at­si­svei­ki­ni­mo kon­cer­to ne­ri­ma­vo, ar Li­kė­nuo­se dar bus tę­sia­ma Ri­tos pra­dė­ta gra­ži ren­gi­nių tra­di­ci­ja, ar ji pa­ti dar bent ret­kar­čiais su­grįš prie sa­vo po­mė­gio su­kvies­ti kraš­tie­čius pa­bū­ti su poe­zi­ja ir dai­na. Ri­ta Venc­kū­nie­nė ne­slė­pė – Li­kė­nų pa­siilgs. O ar ji to­liau įgy­ven­dins tu­rė­tus su­ma­ny­mus, dirb­da­ma Bir­žų bib­lio­te­ko­je, lie­ka ma­ža pa­slap­ti­mi.

Pas­kam­bi­nus VŠĮ Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to te­le­fo­no nu­me­riu, jis bu­vo iš­jung­tas. Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, šio eta­to esą taip pat ne­li­ko. Pri­sis­kam­bin­ti fi­lia­lo ad­mi­nist­ra­to­rės te­le­fo­nu va­kar iš anks­ty­vo ry­to ne­pa­vy­ko.

Pas­ku­ti­nis Ri­tos ren­gi­nys Li­kė­nuo­se – Pa­dė­kos kon­cer­tas „Me­tų ži­bin­tai“.