Ligoninės nuostoliai merui netrukdo siūlyti priemoką vadovui

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos spe­cia­lis­tų at­lik­ta ana­li­zė at­sklei­dė, kad Bir­žų li­go­ni­nė, vadovaujama Petro Bimbos — vie­na iš blo­giau­sius fi­nan­si­nius re­zul­ta­tus per­nai turėjusių gy­dy­mo įstai­gų Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos ap­skri­ty­se.
Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TKL) specialistų atlikto tyrimo išvada – Biržų rajono savivaldybės ligoninė viena iš nuostolingiausiai praeitus metus baigusių gydymo įstaigų Panevėžio ir Utenos apskrityse. Nepaisant to, savivaldybės meras Vytas Jareckas pateikė tarybai siūlymą ligoninės vadovui Petrui Bimbai nustatyti didžiausią galimą išmoką – mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio mėnesinės algos kintamąją dalį. Tiek pat siūloma didinti atlyginimą ir gerai metus baigusios poliklinikos vadovui.

Biržų ligoninė – tarp nuostolingiausių

Panevėžio TLK paviešino specialistų atliktos analizės rezultatus. Buvo ištirtos Panevėžio ir Utenos apskričių gydymo įstaigų pernykštė veikla, vertinant jų pajamų ir sąnaudų santykį. Paaiškėjo, kad Biržų ligoninė, kartu su Panevėžio rajono poliklinika, pernai turėjo didžiausius neigiamus finansinius rezultatus ir praėjusius metus baigė blogiausiai. Geriausiais rezultatais puikuojasi Respublikinė Panevėžio ligoninė ir Utenos ligoninė. Neseniai vykusio nuotolinio pasitarimo metu TLK direktorius Jonas Narbutas pabrėžė, kad viena iš priežasčių, lėmusių neigiamai įvertintą Biržų ligoninės veiklą – nuostolingas vaikų ligų skyrius, bet jį uždarius, tikimasi geresnių finansinių rodiklių.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/