Lietuvos rekordų knygoje – Onutės Gružauskienės takas

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Kir­ki­lie­tės Onu­tės Gru­žaus­kie­nės ki­li­mi­nis ta­kas pa­te­ko į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą.

Agen­tū­ra "Fac­tum" į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą įra­šė Kir­ki­lų kai­mo gy­ven­to­jos Onu­tės Gru­žaus­kie­nės vą­še­liu ner­tą ki­li­mi­nį ta­ką. Onu­tės vą­še­liu ner­to ki­li­mi­nio ta­ko il­gis – 121,5 m. Plo­tis – 50 cm. Plo­tas – 60,75 kv. met­rų. Ki­li­mas sve­ria 100 kg. Ki­li­mas nu­ner­tas iš pa­nau­do­tų tri­ko­ta­ži­nių at­rai­žų. Gru­žaus­kie­nė jį su­kū­rė Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui. Prie ki­li­mo mo­te­ris triū­sė me­tus ir bai­gė jį 2018 m. gruo­džio 1 die­ną. Ki­li­mi­nį ta­ką kū­rė­ja pa­va­di­no "Gy­ve­ni­mas". Re­kor­dą už­fik­sa­vo spe­cia­li ko­mi­si­ja, at­vy­ku­si į O. Gru­žaus­kie­nės na­mus.

2018 me­tais Onu­tei ne­tru­ko spau­dos, te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tų dė­me­sio. Apie ją pa­sa­ko­jo ir "Bir­žie­čių žo­dis". Darbš­tuo­lės pa­skai­čia­vi­mais į ki­li­mi­nį ta­ką su­kar­py­ta ir su­megz­ta dau­giau kaip 40 km tri­ko­ta­ži­nių at­rai­žų juos­te­lių. Ats­tu­mas jas vi­sas iš­tie­si­nus į vie­ną at­kar­pą bū­tų nuo Bir­žų iki Skaist­kal­nės ir at­gal.

Šį sa­vait­ga­lį Onu­tei Gru­žaus­kie­nei Vil­niu­je bu­vo įteik­tas spe­cia­lus dip­lo­mas, liu­di­jan­tis apie pri­pa­ži­ni­mą. Ki­li­mi­nio ta­ko nuo­trau­ka pui­kuo­sis ir ket­vir­to­je Lie­tu­vos re­kor­dų kny­go­je. Kny­ga dar ruo­šia­ma lei­dy­bai.

Ki­li­mi­nis ta­kas lau­kė šios iš­kil­min­gos mi­nu­tės Onu­tės na­muo­se. Da­bar, kai jau pri­pa­žin­tas re­kor­di­nin­ku, jo au­to­rė Onu­tė pla­nuo­ja sa­vo kū­ri­nį iš­leis­ti į žmo­nes.