Krachas Biržuose su muzika?

Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je Val­de­ma­ras Val­kiū­nas tei­ra­vo­si, ka­da Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­la tu­rės di­rek­to­rių. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius at­sa­kė:

– Kai bus no­rin­čių.

Kon­kur­sas į Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas kol kas be re­zul­ta­tų vyks­ta penk­tą kar­tą.

– Tai da­bar kra­chas Bir­žuo­se su mu­zi­ka? – nu­si­ste­bė­jo V. Val­kiū­nas.