Ką Biržų turguje pardavinėja vyrai

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Va­bal­nin­kie­tis Da­lius Rup­lė­nas už­ka­ria­vo Bir­žų tur­gų ne tik šluo­to­mis.
Šeš­ta­die­nį Bir­žų tur­gu­je pre­kiau­to­jų ir pir­kė­jų sty­gius. Ant pre­kys­ta­lių ka­ra­liau­ja vil­no­nės ko­ji­nės, me­dus, vais­ta­žo­lės, čes­na­kai. Vie­nas ki­tas rek­la­mai jau ir nu­si­čiau­di. Tvy­ro per­ša­li­mo li­gų ir gri­po bai­mė...

Me­dus ne­brangs­ta. Vie­ni bi­ti­nin­kai už ki­bi­rė­lį me­daus pa­gei­dau­tų 4 eu­rų. Ki­ti – 5 eu­rų... 5 eu­rus kai­nuo­ja ir lit­ras span­guo­lių uo­gų. Pu­sė lit­ro pu­ti­no uo­gų – 2 eu­rai, o gu­do­be­lės uo­gos – vie­nas eu­ras. Šal­dy­tos avie­tės, bruk­nės, braš­kės (0,5 ltr) – pu­sant­ro eu­ro. Šal­dy­tos mė­ly­nės po du eu­rus už 0,7 ltr. Džio­vin­tų obuo­lių lit­ras -1,5 eu­ro. Džio­vin­tų uo­gų pa­si­rin­ki­mas: pu­sę lit­ro span­guo­lių – 2 eu­rai. 100 g džio­vin­tų šer­mukš­nio, pu­ti­no, šal­ta­lan­kių uo­gų po 2 eu­rus. Ir čes­na­kas džio­vin­tas skil­te­lė­mis. Po 2 eu­rus... Meš­ki­nis džio­vin­tas čes­na­kas – po vie­ną eu­rą. Ne tik sriu­bai pa­ska­nin­ti, bet ir spi­ri­ti­niams ant­pi­lams. Šal­ta­lan­kių, avie­čių, ali­jo­šiaus si­ru­po bu­te­liu­kas po 3 eu­rus. Už ki­log­ra­mą im­bie­ro šak­nų – 5 eu­rai.

Va­bal­nin­kie­tis Da­lius rek­la­muo­ja mal­kų ne­šiok­les. Ir pri­me­na, kad jau me­tas pra­dė­ti ruoš­tis pa­va­sa­rio dar­by­me­čiui: įsi­gy­ti nau­ją šluo­tą, su­si­rū­pin­ti kir­vių, kas­tu­vų, kaup­tu­kų ko­tais. Vie­nas ki­tas pir­kė­jas su­si­gun­do ir įsi­gy­ja.