Globėjams ir globotiniams - šventinis renginys

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Ju­bi­lia­tę Ni­jo­lę Vie­de­rie­nę svei­ki­na Glo­bos cent­ro spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė Luk­šie­nė ir Vai­kų tei­sių sky­riaus dar­buo­to­jos Gied­ra Ged­vi­lie­nė ir Vir­gi­ni­ja Rup­lė­nie­nė
Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­re įvy­ko ren­gi­nys "Kuo užau­gęs bū­siu". Ren­gi­nį, skir­tą glo­bė­jams ir glo­bo­ja­miems vai­kams su­ren­gė Bir­žų ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Glo­bos cent­ras. Ren­gi­nį ve­dė Glo­bos cent­ro koor­di­na­to­rės Kris­ti­na ir Gin­ta­rė. Ren­gi­ny­je bu­vo gra­žių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų. Bu­vo do­va­nų. Bu­vo mu­zi­kos ir dai­nų. Ma­žie­ji ren­gi­nio da­ly­viai gra­žiai nu­da­žė me­duo­lius ir jais pa­puo­šė sim­bo­li­nį ren­gi­nio me­de­lį.

Svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai

Bir­žų sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Kni­zi­ke­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad mū­sų ra­jo­ne yra ne­ma­žai glo­bė­jų. Glo­bė­jams lin­kė­jo stip­ry­bės sun­kia­me dar­be, au­gi­nant vai­kus do­rais pi­lie­čiais.

Bir­žų so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rius Ei­vi­das Šer­nas sa­kė len­kiąs gal­vą prieš žmo­nes, ku­rie ra­do jė­gų paim­ti į šei­mas vie­naip ar ki­taip nu­skriaus­tus vai­ku­čius. Dė­ko­jo už to­kį pa­si­ry­ži­mą ir no­rą pa­dė­ti vai­ku­čiams.

Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus Bir­žų ra­jo­ne pa­ta­rė­ja Vir­gi­ni­ja Rup­lė­nie­nė ir sky­riaus spe­cia­lis­tė Da­nu­tė Pra­nai­tie­nė dė­ko­jo glo­bė­jams, už­tik­ri­nan­tiems vai­kų tei­sę į sau­gią vai­kys­tę, kai bio­lo­gi­nės šei­mos to­kios tei­sės neuž­tik­ri­na.

Su me­tų šven­tė­mis glo­bė­jus ir vai­kus svei­ki­no Sei­mo na­rio Aud­riaus Ši­mo pa­dė­jė­ja Eu­ge­ni­ja Pro­ko­po­vi­čie­nė. Svei­ki­no ir už nuo­šir­dų dar­bą dė­ko­jo Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė.

Do­va­nos - jau­nie­siems me­ni­nin­kams

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai Vi­ta An­džie­nė ir Min­dau­gas Bal­čiū­nas vai­kams, da­ly­va­vu­siems pie­ši­nių kon­kur­se “Nu­piešk pie­ši­nį - Kovo11-oji ir policija”, įtei­kė do­va­nė­les. Dar­bak­ny­gių su pie­ši­niais ant vir­še­lių at­siim­ti bu­vo pa­kvies­ti: Ma­ri­ja Aus­tė­ja Ka­ri­to­nai­tė, Min­dau­gas Pler­pa, Ga­bi­ja Ši­mu­kė­nai­tė, Aus­tė­ja Ši­mu­kė­nai­tė, Dia­na Ru­my­tė, Jo­nas Če­kaus­kas, Ro­si­ta Rei­šy­tė, Gin­ta­rė Va­lan­ti­nai­tė, Bri­gi­ta Va­lan­ti­nai­tė, Mei­lu­tė Pa­ta­ra­kai­tė, Vin­cen­tas Pa­ta­ra­kas, Eval­das Gri­kis, Lau­ra Lu­ke­ro­vai­tė, Lu­kas Lu­ke­ro­vas.

Ju­bi­lia­tams - pa­dė­kų dip­lo­mai

Vai­kų tei­sių sky­riaus spe­cia­lis­tės Gied­ra Ged­vi­lie­nė ir Vir­gi­ni­ja Rup­lė­nie­nė glo­bė­joms, per­nai ir šie­met šven­tu­sioms ju­bi­lie­jus, įtei­kė pa­dė­kos dip­lo­mus. So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Glo­bos cent­ro spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė Luk­šie­nė įtei­kė rė­mė­jų do­va­nas. Spe­cia­lis­tė Gied­ra Ged­vi­lie­nė ju­bi­lia­tėms lin­kė­jo svei­ka­tos, kant­ry­bės, su­ta­ri­mo šei­mo­se. Dip­lo­mais bu­vo pa­gerb­ti Ga­li­na ir Jo­nas Ka­mins­kai, Re­gi­na Ma­žuo­lie­nė, Ai­ri­da Na­gu­re­vi­čie­nė, Li­na Pau­laus­kie­nė, Ge­no­vai­tė Šums­kie­nė, Re­gi­na Že­mai­tie­nė, Ire­na Kut­rie­nė, Ni­jo­lė Vie­de­rie­nė, Ri­ma Au­gus­ta­vi­čie­nė, Ra­sa Ka­vec­kie­nė, Da­nu­tė Čer­naus­kie­nė.

Pa­žin­tis su flo­ris­tė­mis

Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ma­ry­tė Bist­ric­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie spe­cia­ly­bes, ku­rių ga­li­ma įsi­gy­ti mo­ky­mo cent­re.

Mo­ky­mo cent­ro mo­ki­nės flo­ris­tės Jus­ti­na ir Ka­ro­li­na ką tik grį­žo iš sta­žuo­tės Ita­li­jo­je, kur Mi­la­no mies­to sa­lo­nuo­se, ne tik ste­bė­jo, bet mo­kė­si flo­ris­ti­kos me­no iš ita­lų meist­rų. Mo­ki­nės ap­lan­kė Mi­la­no įžy­mias vie­tas. Vieš­na­gė­je ne tik pa­to­bu­li­no ang­lų kal­bą, bet iš­mo­ko ita­liš­kų žo­džių.

Me­duo­lių da­žy­mas

Tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro kon­di­te­rių ir vi­rė­jų pro­fe­si­jų mo­ky­to­jos Re­na­ta Ka­mins­kie­nė ir Vi­ta­li­ja Po­ciū­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kaip ke­pa­mi me­duo­liai. Mo­ky­to­jos kar­tu su sa­vo mo­ki­nė­mis ren­gi­niui iš­ke­pė ke­lias de­šim­tis me­duo­lių. Ir pa­kvie­tė vai­kus tuos me­duo­lius pa­puoš­ti spal­vo­tu ka­ra­liš­ku glais­tu. Nu­da­žy­ti me­duo­liai bu­vo su­ka­bin­ti ant sim­bo­li­nio šven­ti­nio me­džio.

Jau­nat­viš­kos dai­nos

Ren­gi­ny­je dai­na­vo Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo cent­ro sek­re­to­rės spe­cia­ly­bės mo­ki­nė Mig­lė Ža­dei­kai­tė, ku­riai akom­pa­na­vo ap­dai­li­nin­ko sta­ty­bi­nin­ko spe­cia­ly­bės mo­ki­nys Lu­kas Gliau­bi­cas.

Gra­žią dai­ną šven­tei do­va­no­jo glo­bo­ti­nė Eve­li­na Ti­lin­dy­tė.