Gerumo diena

Ka­lė­dų šven­tė pa­ky­lė­jo mus nuo dar­bais ir rū­pes­čiais per­smelk­tos kas­die­ny­bės prie am­ži­nų­jų ver­ty­bių. Iš­gy­ve­no­me mums bran­gių žmo­nių ar­tu­mą, da­ly­da­mie­si su jais dva­sios ši­lu­ma. Te­gul Jū­sų na­muo­se ne­prit­rūks­ta jau­ku­mo ir žmo­giš­kos ši­lu­mos, džiaugs­mo ir ra­my­bės. Vil­tin­gai žvel­ki­te į Nau­juo­sius me­tus, te­bū­nie jie dar sėk­min­ges­ni ir svei­kes­ni. šiais gra­žiais žo­džiais "Ge­ru­mo die­nos" ren­gi­nį Pa­ro­vė­jos bend­ruo­me­nė­je pra­dė­jo ve­dė­ja Vi­da Ta­to­rie­nė.

Jau ta­po tra­di­ci­ja kiek­vie­nais me­tais pa­gerb­ti, ap­lan­ky­ti sen­jo­rus. Šį­kart nu­ta­rė­me jiems pa­do­va­no­ti kon­cer­tą. Į ren­gi­nį su do­va­no­mis at­vy­ko pro­fe­so­rius Al­gir­das Ras­la­nas su žmo­na Liud­vi­ka, vers­li­nin­kas, po­li­ti­kas Gin­ta­ras Mo­ciū­nas su žmo­na Ok­sa­na. Vai­ku­čius links­mi­no Da­nu­tė Nind­riū­nai­tė, Ka­lė­dų Se­ne­lis.

Kon­cer­ta­vo Pa­ro­vė­jos miš­rus an­samb­lis "Me­lo­di­ja", va­do­vau­ja­mas Vy­tau­to Ka­va­liaus­ko. į ren­gi­nį su sa­vo pui­kia pro­gra­ma at­vy­ko da­mos iš Šiekš­ti­ni­kų bend­ruo­me­nės.

Ren­gi­nio da­ly­vius Vi­da Ta­to­rie­nė pa­kvie­tė ar­ba­tos puo­de­liui ir pa­lin­kė­jo, kad 2020 me­tai bū­na ge­res­ni, svei­kes­ni, at­neš­tų daug įsi­min­ti­nų aki­mir­kų.