Draugystei suvienijo menas

Bir­žų tau­to­dai­li­nin­kas Kęs­tu­tis Prei­džius, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos Jur­gi­ta Var­žins­kie­nė, Jū­ra­tė Du­de­rie­nė, Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė ir Aizk­rauk­lės me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ine­se Dem­bovs­ka vieš­na­gės Aizk­rauk­lė­je me­tu.
Sau­sio 3 d. Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ky­to­jai vy­ko į Aizk­rauk­lę (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka) da­ly­vau­ti me­to­di­nia­me su­si­ti­ki­me su Aizk­rauk­lės me­no mo­kyk­los pe­da­go­gais. Ap­lan­kė Aizk­rauk­lės is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­jų, su­si­ta­rė dėl to­li­mes­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo. Ko­vo mė­ne­sį vyks dar vie­nas su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu bus pri­sta­ty­ta Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­nių dar­bų pa­ro­da.

2019 m. gruo­džio pa­bai­go­je Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus de­le­ga­ci­ja lan­kė­si Baus­kės (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka) mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lo­je, su­si­pa­ži­no su mo­ki­nių dar­bais, bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti per­žiū­rai pa­ruoš­tus dar­bus. Šiuo me­tu ga­li­ma ap­žiū­rė­ti Baus­kės mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­los mo­ki­nių dar­bus Bir­žų kul­tū­ros cent­re.