Biržų autobusų parko auditas atskleidė pažeidimus

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2019 m. rugp­jū­čio 22 d. Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai pa­ve­dė at­lik­ti UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­ko 2016–2019 me­tus veik­los au­di­tą. Au­di­tą at­li­ko Ža­ne­ta Erik­so­nie­nė ir Sta­sė Če­po­nie­nė. 2019 m. gruo­džio 30 d. bu­vo pa­teik­ta au­di­to ata­skai­ta.

Au­di­to tiks­las bu­vo įver­tin­ti, ar Bend­ro­vė tau­piai, efek­ty­viai ir re­zul­ta­ty­viai nau­do­ja tu­ri­mus iš­tek­lius, kaip vyk­do jai pa­ves­tas funk­ci­jas, įver­tin­ti jos veik­los re­zul­ta­tus, pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­jas pa­slau­gų ko­ky­bei ge­rin­ti ar iš­lai­doms ma­žin­ti, veik­los efek­ty­vu­mui ir re­zul­ta­ty­vu­mui di­din­ti.

Ver­ti­nant eko­no­miš­ku­mą siek­ta nu­sta­ty­ti, ar pa­si­rink­ti ge­riau­siai tin­kan­tys ir ma­žiau­siai kai­nuo­jan­tys iš­tek­liai nu­sta­ty­tiems tiks­lams įgy­ven­din­ti. Au­di­to me­tu bu­vo nag­ri­nė­ja­ma: ar Bend­ro­vė įsi­gi­jo tin­ka­mos rū­šies ir ko­ky­bės iš­tek­lių už ma­žiau­sią kai­ną; ar vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros lei­do pa­siek­ti ge­riau­sią ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kį; ar Bend­ro­vė val­dė sa­vo iš­tek­lius steng­da­ma­si ma­žin­ti veik­los są­nau­das.

Ver­ti­nant efek­ty­vu­mą siek­ta nu­sta­ty­ti, ar pa­siek­tas ge­riau­sias san­ty­kis tarp su­kur­tų pro­duk­tų (pa­slau­gų), re­zul­ta­tų ir tam pa­nau­do­tų iš­tek­lių. Au­di­to me­tu nag­ri­nė­ta: ar Bend­ro­vė mo­ki ir ga­li at­si­skai­ty­ti už sa­vo trum­pa­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus; ar Bend­ro­vės veik­la efek­ty­vi ir pel­nin­ga; ar Bend­ro­vės fi­nan­si­nė būk­lė sta­bi­li ir už­tik­ri­na­mas veik­los tęs­ti­nu­mas; ar bu­vo ga­li­ma pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų pa­nau­do­jus ma­žiau žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių.

Ver­ti­nant re­zul­ta­ty­vu­mą siek­ta nu­sta­ty­ti, ar Bend­ro­vės veik­la ati­tin­ka ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, ar pa­siek­ti Bend­ro­vės iš­si­kel­ti tiks­lai ir nu­ma­ty­ti re­zul­ta­tai. Au­di­to me­tu nag­ri­nė­ta: ar tin­ka­mi Bend­ro­vės val­dy­mo pro­ce­sai; ar vi­daus do­ku­men­tai ati­tin­ka tei­sės ak­tus; ar bu­vo už­si­brėž­ti tiks­lai ir ko­kio­mis prie­mo­nė­mis bu­vo sie­kia­ma jų įgyvn­di­ni­mo.

Au­di­tas at­lik­tas pa­gal Vals­ty­bi­nio au­di­to rei­ka­la­vi­mus ir tarp­tau­ti­nius aukš­čiau­sių­jų au­di­to ins­ti­tu­ci­jų stan­dar­tus.

Au­di­to re­zul­ta­tai

Au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad Bend­ro­vės val­dy­ba 2016–2019 me­tais dir­bo ne­tu­rė­da­ma val­dy­bos reg­la­men­to. Val­dy­bos dar­bas ne­reg­la­men­tuo­tas, ne­nus­ta­ty­ta val­dy­bos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka, ne­de­ta­li­zuo­tos val­dy­bos funk­ci­jos, bal­sa­vi­mo, do­ku­men­tų ren­gi­mo, nu­si­ša­li­ni­mo pro­ce­sai ir pan. Val­dy­ba iš­ren­ka­ma ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­piui, ta­čiau jos dar­bas tę­sė­si pa­si­bai­gus jos įga­lio­ji­mams, veik­la nu­trauk­ta ne­bu­vo. Ne­per­žiū­ri­ma val­dy­bos na­rių su­dė­tis.

Neį­ver­ti­na­mas Bend­ro­vės veik­los re­zul­ta­ty­vu­mas, nes val­dy­ba ne­pat­vir­ti­no veik­los stra­te­gi­jos, ne­nus­ta­tė, siek­ti­nų veik­los ir fi­nan­si­nių ro­dik­lių Bend­ro­vei. Di­rek­to­rius neat­sis­kai­tė stei­gė­jui, ne­tei­kė in­for­ma­ci­jos val­dy­bai apie ūki­nę-fi­nan­si­nę veik­lą.

Sa­vi­val­dy­bė nė­ra nu­sta­čiu­si sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių va­do­vų (įmo­nės va­do­vo ir jo pa­va­duo­to­jų) dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo tvar­kos. Bend­ro­vės val­dy­ba nu­sta­tė di­rek­to­riaus tik pa­sto­vio­sios da­lies dar­bo už­mo­kes­čio koe­fi­cien­tą. Ne­bu­vo nu­sta­ty­tos ir ver­ti­na­mos už­duo­tys, at­ly­gi­ni­mo kin­ta­mo­sios da­lies sky­ri­mo klau­si­mas vi­sai ne­svars­ty­tas, o nu­sta­ty­tas dar­bo už­mo­kes­čio pa­sto­vus koe­fi­cien­tas ne­ska­ti­na va­do­vų siek­ti nu­sta­ty­tų už­da­vi­nių įgy­ven­di­ni­mo ir veik­los re­zul­ta­tų ge­ri­ni­mo. Nuo 2018 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jus Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams dėl bend­ro­vių va­do­vų ka­den­ci­jų, Bend­ro­vės val­dy­ba to­kio klau­si­mo ne­svars­tė, di­rek­to­riaus dar­bo su­tar­ty­je dėl ne­ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­ties pa­kei­ti­mo į ter­mi­nuo­tą įra­šy­ta ne­bu­vo.

Sa­vi­val­dy­bė Bend­ro­vei kom­pen­suo­ja iš biu­dže­to lė­šų: su­si­da­riu­sius vie­ti­nio (mies­to ir prie­mies­ti­nio) re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų nuo­sto­lius; mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo iš­lai­das; ve­žė­jų iš­lai­das (ne­gau­tas pa­ja­mas), su­si­ju­sias su leng­va­tų tai­ky­mu. Au­di­to me­tu tik­rin­ta kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka.

Sa­vi­val­dy­bės su Bend­ro­ve 2000 m. ge­gu­žės 1 d. pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis Nr. 22, pa­gal ku­rią Sa­vi­val­dy­bė pa­ve­da bend­ro­vei vež­ti ke­lei­vius Sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais pa­gal pa­tvir­tin­tus tvar­ka­raš­čius Bir­žų ra­jo­ne bei mies­te ir at­ly­gi­na Bend­ro­vei dėl trans­por­to leng­va­tų ne­gau­tas pa­ja­mas, for­ma ir są­ly­gos yra pa­se­nu­sios, to­dėl su­tar­tis yra keis­ti­na. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su Bend­ro­ve dėl mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo ir nuo­sto­lin­gų marš­ru­tų kom­pen­sa­vi­mo su­tar­čių nė­ra pa­si­ra­šiu­si.

Ke­lei­vių ve­ži­mo au­to­bu­sais re­gu­lia­riai­siais rei­sais vie­ti­niais marš­ru­tais nuo­sto­lių kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka ne­bea­ti­tin­ka ga­lio­jan­čio tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo, ne­nus­ta­ty­tas 1 km ri­dos sa­vi­kai­nos dy­dis. Bend­ro­vė­je nė­ra pa­tvir­tin­tos są­nau­dų, ten­kan­čių prie­mies­čio, tarp­mies­ti­nio ir už­sa­ko­mie­siems marš­ru­tams pa­skirs­ty­mo tvar­kos, o nu­sta­ty­ti nea­ti­ti­ki­mai ir klai­dos skai­čiuo­jant nuo­sto­lių kom­pen­sa­ci­jas, neuž­tik­ri­na Bend­ro­vės ap­skai­čiuo­tų kom­pen­sa­vi­mo su­mų.

Mo­ki­nių, ku­riems rei­ka­lin­gas pa­vė­žė­ji­mas, ap­skai­ta ne­tiks­li ir ne­kont­ro­liuo­ja­ma. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja au­di­to me­tu pa­ren­gė nau­ją Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių mo­kyk­lų mo­ki­nių ve­žio­ji­mo ir jų ke­lio­nės iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo nu­sta­ty­tą tvar­ką, įstai­gos tiks­li­no mo­ki­nių są­ra­šus, Bend­ro­vė iš­tai­sė da­lį nea­ti­ti­ki­mų.

Au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad ne­pa­kan­ka­ma ve­žė­jo iš­lai­dų, su­si­ju­sių su leng­va­tų tai­ky­mu, kont­ro­lė. Bend­ro­vė, teik­da­ma tvir­tin­ti vi­suo­me­nei bū­ti­nų marš­ru­tų są­ra­šą ir rei­sų skai­čių per sa­vai­tę, ne­pa­kan­ka­mai ana­li­zuo­ja ke­lei­vių srau­tų in­ten­sy­vu­mą, su­si­da­ran­čius nuo­sto­lius marš­ru­tuo­se, ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na­ma fi­nan­si­nė naš­ta, ten­kan­ti Sa­vi­val­dy­bei kom­pen­suo­jant nuo­sto­lin­gus marš­ru­tus. Sa­vi­val­dy­bė nė­ra nu­sta­čiu­si tvar­kos, ku­riais va­do­vau­jan­tis bū­tų prii­ma­mi spren­di­mai dėl vi­suo­me­nei bū­ti­nų marš­ru­tų or­ga­ni­za­vi­mo tiks­lin­gu­mo, ne­nus­ta­ty­ti vi­suo­me­nei bū­ti­nų marš­ru­tų or­ga­ni­za­vi­mo tiks­lin­gu­mo kri­te­ri­jai.

Bend­ro­vė­je nė­ra už­tik­ri­na­mas ap­skai­tos tvar­ky­mas va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais – ne­pat­vir­tin­tas są­skai­tų pla­nas, ap­skai­tos po­li­ti­ka nea­ti­tin­ka Bend­ro­vės po­rei­kių, tai­ko­mi il­ga­lai­kio tur­to nu­si­dė­vė­ji­mo nor­ma­ty­vai nea­ti­tin­ka tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo, nu­sta­ty­ta at­ve­jų, ka­da Bend­ro­vė ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­kiu pa­grin­du val­do­mas gau­tas tur­tas, ne­pat­vir­tin­ta dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­čio for­ma, ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je nu­sta­ty­tos dar­bo ir ki­tos tai­syk­lės prieš­ta­rau­ja tei­si­niam reg­la­men­ta­vi­mui ar­ba ne­pa­kan­ka­mai reg­la­men­tuo­ja Bend­ro­vės vyk­do­mą veik­lą.

Ne­pat­vir­tin­ta Bend­ro­vės val­dy­mo struk­tū­ra ir pa­rei­gy­bės, ne­pat­vir­tin­ti kai ku­rių pa­rei­gy­bių nuo­sta­tai, ne vi­si dar­buo­to­jai su jais su­pa­žin­din­ti.

Bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­ti dar­buo­to­jų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mai ne vi­sa­da pa­grįs­ti.

Fi­nan­si­nių ata­skai­tų duo­me­nys nė­ra pa­grįs­ti tur­to ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ven­to­ri­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Bend­ro­vės fi­nan­si­niai ap­skai­tos duo­me­nys ne­pa­ti­ki­mi, ap­skai­tos re­gist­rų duo­me­nys nea­ti­tin­ka Bend­ro­vės fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio duo­me­nų.

Neuž­tik­ri­na­mas ku­ro nor­mų au­to­bu­sams nu­sta­ty­mo ir ku­ro nu­ra­šy­mo pa­grįs­tu­mas.

Bend­ro­vės vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­kos nu­sta­ty­tos ir vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros pra­dė­tos įgy­ven­din­ti tik nuo 2017 m. Nuo 2017 m. vyk­do­miems pir­ki­mams nu­sta­ty­ti įvai­rūs or­ga­ni­za­ci­niai trū­ku­mai. Dau­giau kaip 55 pro­c. 2019 m. ga­lio­jan­čių Bend­ro­vės su­tar­čių su­da­ry­tos ne­ter­mi­nuo­tai. Ne vi­siems pir­ki­mams at­lie­ka­mos pir­ki­mo pro­ce­dū­ros: nu­sta­ty­ti at­ve­jai, ka­da yra su­da­ry­tos su­tar­tys ar­ba nu­pirk­tos pa­slau­gos ar­ba pre­kės, ta­čiau ne­ren­gia­mos pir­ki­mų pa­raiš­kos ar pir­ki­mo do­ku­men­tai.

Bend­ro­vės lik­vi­du­mo ro­dik­liai ro­do, kad Bend­ro­vė tu­ri po­ten­cia­lių fi­nan­si­nių pro­ble­mų, ne­pa­jė­gi iš­kart ap­mo­kė­ti sko­lų. Bend­ro­vė nė­ra sau­gi ir ji grei­tai (sku­biai) rea­li­zuo­ja­mu trum­pa­lai­kiu tur­tu ne­pa­jėg­tų pa­deng­ti trum­pa­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ab­so­liu­taus lik­vi­du­mo ro­dik­lis, ku­ris pa­ro­do Bend­ro­vės kon­ser­va­ty­vų pi­ni­gų val­dy­mą ir su­ge­bė­ji­mą pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis pa­deng­ti di­džią­ją da­lį trum­pa­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ne­tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis kaip 0,2. Jei 2016–2018 m. šis ro­dik­lis bu­vo pa­kan­ka­mas, nuo 2019 m. jis yra per že­mas. Bend­ro­vė la­bai daž­nai jau­čia pi­ni­gų sty­gių at­si­skai­ty­da­ma su tie­kė­jais, Bend­ro­vės pi­ni­gų li­ku­tis kai ku­riais mė­ne­siais ne­pa­kan­ka­mas įvyk­dy­ti net su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sius įsi­pa­rei­go­ji­mus, to­dėl at­si­skai­ty­mus vyk­do iš ei­na­mo­jo mė­ne­sio įplau­kų.

Bend­ro­vės il­ga­lai­kio tur­to apy­var­tu­mas ma­žė­ja, tai ro­do, kad Bend­ro­vė įsi­gi­jo dau­giau il­ga­lai­kio tur­to, bet pa­ja­mų už­dir­bo ma­žiau. Bend­ro­vės apy­var­ti­nio ka­pi­ta­lo ro­dik­liai yra nei­gia­mi, tai ro­do, jog įmo­nė nė­ra pa­jė­gi ap­mo­kė­ti vi­sas trum­pa­lai­kes sko­las, ar­ba kad įsi­pa­rei­go­ji­mai yra di­des­ni už tu­ri­mą trum­pa­lai­kį tur­tą.

Bend­ro­vės trans­por­to prie­mo­nių (au­to­bu­sų) par­kas yra ga­nė­ti­nai se­nas, pa­gal 2019 m. lapk­ri­čio 30 d. bu­hal­te­ri­nius duo­me­nis Bend­ro­vė val­dė 28 au­to­bu­sus, iš ku­rių 12 au­to­bu­sų (ar­ba 43 pro­c.) yra nu­si­dė­vė­ję, 9 au­to­bu­sai se­nes­ni nei 30 me­tų. Įver­ti­nus Bend­ro­vės veik­los re­zul­ta­tus da­ro­ma iš­va­da, kad Bend­ro­vė ne­pa­jė­gi įsi­gy­ti nau­jų kom­for­tiš­kų au­to­bu­sų, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė ga­li nu­sta­ty­ti ve­žė­jo ren­ta­bi­lu­mą, ku­ris pa­dė­tų kaup­ti lė­šas re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sams at­nau­jin­ti. Pa­ti Bend­ro­vė au­di­tuo­ja­mu lai­ko­tar­piu į Sa­vi­val­dy­bę dėl ren­ta­bi­lu­mo dy­džio nu­sta­ty­mo ne­si­krei­pė.

Bend­ro­vė­je neuž­tik­rin­tas vie­šu­mas ir skaid­ru­mas, Bend­ro­vės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nė­ra in­for­ma­ci­jos apie esa­mas ir bū­si­mas veik­los kryp­tis, už­da­vi­nius ir tiks­lus, veik­los re­zul­ta­tus, įmo­nės fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nius, me­ti­nius pra­ne­ši­mus ar veik­los ata­skai­tas, pa­slau­gų įkai­nius.

Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­jos

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai re­ko­men­duo­ta: reg­la­men­tuo­ti val­dy­bos dar­bą, nu­sta­tant val­dy­bos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką, de­ta­li­zuo­jant val­dy­bos funk­ci­jas, bal­sa­vi­mą, do­ku­men­tų ren­gi­mą, nu­ša­li­ni­mo pro­ce­sus ir pan., pa­tiks­lin­ti at­sto­va­vi­mo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ak­ci­nė­se bend­ro­vė­se ir už­da­ro­sio­se ak­ci­nė­se bend­ro­vė­se tai­syk­les, už­tik­rin­ti, kad bū­tų per­žiū­ri­ma val­dy­bos na­rių su­dė­tis; pa­reng­ti ir pa­teik­ti Bend­ro­vei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus lū­kes­čių raš­tą, ku­ris tu­ri bū­ti ren­gia­mas veiks­min­gai įmo­nės veik­lai, kont­ro­lei ir skaid­ru­mui už­tik­rin­ti; nu­sta­ty­ti kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių va­do­vų (įmo­nės va­do­vo ir jo pa­va­duo­to­jų) dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo tvar­ką (va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais nu­sta­ty­ti Bend­ro­vės va­do­vui jo at­ly­gi­ni­mą su­si­de­dan­tį iš ati­tin­ka­mai nu­sta­ty­tų pa­sto­vio­sios da­lies (koe­fi­cien­tais) ir kin­ta­mo­sios da­lies (pri­klau­san­čios nuo įmo­nės veik­los re­zul­ta­tų), nu­sta­ty­ti už­duo­tis, už­tik­rin­ti, kad bū­tų nu­sta­to­mos va­do­vo ka­den­ci­jos, va­do­vau­jan­tis Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais); at­nau­jin­ti su­tar­tį dėl ke­lei­vių ve­žio­ji­mo ke­lių trans­por­to re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais, su­da­ry­ti su­tar­tis dėl mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo ir nuo­sto­lin­gų marš­ru­tų kom­pen­sa­vi­mo, nu­sta­tant 1 km ri­dos sa­vi­kai­nos dy­dį; pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti kom­pen­sa­ci­jų iš­mo­kė­ji­mo tvar­ką, ku­ri ati­tik­tų ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą; nu­si­sta­ty­ti tvar­ką, ku­ria va­do­vau­jan­tis bū­tų prii­ma­mi spren­di­mai dėl vi­suo­me­nei bū­ti­nų marš­ru­tų or­ga­ni­za­vi­mo tiks­lin­gu­mo, nu­sta­ty­ti vi­suo­me­nei bū­ti­nų marš­ru­tų or­ga­ni­za­vi­mo tiks­lin­gu­mo kri­te­ri­jus; įver­ti­nant Bend­ro­vės veik­los re­zul­ta­tus spęs­ti klau­si­mą dėl Bend­ro­vės au­to­bu­sų par­ko at­nau­ji­ni­mo bei dėl ren­ta­bi­lu­mo dy­džio nu­sta­ty­mo.

UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kui re­ko­men­duo­ta: pa­reng­ti ir teik­ti val­dy­bai tvir­tin­ti Bend­ro­vės val­dy­mo struk­tū­rą, pa­tvir­tin­ti stra­te­gi­nį veik­los pla­ną, nu­ma­tant, ko­kius veik­los ir in­ves­ti­ci­nius re­zul­ta­tus, fi­nan­si­nius ro­dik­lius Bend­ro­vė tu­ri pa­siek­ti; sie­kiant už­tik­rin­ti efek­ty­ves­nę Bend­ro­vės veik­lą, nuo­lat ana­li­zuo­ti ke­lei­vių srau­tus ir įver­tin­ti marš­ru­tų rei­ka­lin­gu­mą, nu­sta­čius ne­rei­ka­lin­gus – ini­ci­juo­ti jų nu­trau­ki­mą; pa­si­tvir­tin­ti są­nau­dų, ten­kan­čių prie­mies­čio, tarp­mies­ti­nio ir už­sa­ko­mie­siems marš­ru­tams pa­skirs­ty­mo tvar­ką, nu­sta­tant nuo­sto­lių kom­pen­sa­vi­mo su­mų ap­skai­čia­vi­mą; pa­tiks­lin­ti ir pa­si­tvir­tin­ti Bend­ro­vės ap­skai­tos po­li­ti­ką, są­skai­tų pla­ną, nu­sta­ty­ti il­ga­lai­kio tur­to nu­si­dė­vė­ji­mo nor­ma­ty­vus, ati­tin­kan­čius LR pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo, pa­tvir­tin­ti dar­buo­to­jų mė­ne­sio dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­tį va­do­vau­jan­tis LR Dar­bo ko­dek­so 120 str. 3 d.; ap­skai­čiuo­jant pa­ja­mas už mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą, lai­ky­tis Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo nuo­sta­tų, tai­ky­ti Ta­ry­bos spren­di­mu pa­tvir­tin­tus įkai­nius.

UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas taip pat re­ko­men­duo­ta: pa­tiks­lin­ti Bend­ro­vės ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, kad ji ati­tik­tų tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą; per­so­na­lo val­dy­mo klau­si­mais su­si­ju­sius įsa­ky­mus at­skir­ti nuo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ir veik­los or­ga­ni­za­vi­mo įsa­ky­mų, va­do­vau­jan­tis Bend­rų­jų do­ku­men­tų sau­go­ji­mo ter­mi­nų ro­dyk­le; Bend­ro­vės tur­to ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ven­to­ri­za­ci­ją at­lik­ti va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tų nuo­sta­to­mis; va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 16 str. 2 d. 19 p. Bend­ro­vės di­rek­to­riui teik­ti veik­los ata­skai­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai; pa­tiks­lin­ti ir pa­tvir­tin­ti pa­rei­gi­nius nuo­sta­tus, už­tik­rin­ti kad Bend­ro­vės dar­buo­to­jai su jais bū­tų su­pa­žin­din­ti.

UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos dėl ap­skai­tos ir kont­ro­lės da­ly­kų, vie­šų­jų pir­ki­mų: už­dirb­tas pa­ja­mas va­žiuo­jant au­to­bu­sams mies­to marš­ru­tais tei­sin­gai at­skir­ti ir pri­skai­ty­ti nuo prie­mies­čio; vyk­dy­ti ku­ro su­nau­do­ji­mo kont­ro­lę, už­tik­rin­ti, kad trans­por­to prie­mo­nių ku­ras Bend­ro­vė­je bū­tų nu­ra­šo­mas pa­grįs­tai; už­tik­rin­ti, kad Bend­ro­vei pri­klau­san­čių au­to­bu­sų nu­va­žiuo­tų ki­lo­met­rų ri­da bū­tų fik­suo­ja­ma tei­sin­gai ir ko­rek­tiš­kai; pa­tvir­tin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tai­syk­les, pa­tiks­lin­ti as­me­nų, vyk­dan­čių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, są­ra­šą, vyk­dy­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, lai­kan­tis Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ir pa­što pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų su­bjek­tų, įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kui re­ko­men­duo­ta už­tik­rin­ti, kad Bend­ro­vės fi­nan­si­niai ap­skai­tos duo­me­nys bū­tų tei­sin­gi ir ati­tik­tų Bend­ro­vė­je esan­čius ap­skai­tos re­gist­rų duo­me­nis. Re­ko­men­duo­ta spręs­ti klau­si­mą dėl su­mon­tuo­tų geog­ra­fi­nės pa­dė­ties duo­me­nų tei­ki­mo įren­gi­nių, kaip dėl tur­to nau­do­ji­mo ir val­dy­mo Bend­ro­vė­je.

Sie­kiant už­tik­rin­ti Bend­ro­vės skaid­ru­mą ir vie­šu­mą, re­ko­men­duo­ta in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skelb­ti vi­są tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tą in­for­ma­ci­ją.