Per Bir­žus – 23 met­rų per se­kun­dę grei­čiu

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Klau­su­čių kai­me per aud­rą skrai­dė šilt­na­mis.
Kovo 13 dienos ry­tą mies­te ir kai­muo­se – iš­rau­ti me­džiai, ša­kos. Be elekt­ros – dau­giau kaip 500 na­mų ūkių. Le­be­niš­kie­čiai vaikš­čio­jo po lau­kus ieš­ko­da­mi ir rink­da­mi aud­ros iš­ne­šio­tus ki­bi­rus, puo­dus, suo­lus.

Ket­vir­ta­die­nį apie 17 val. Čy­pė­nuo­se aud­ra už­klu­po laiš­ki­nin­kę As­tą ke­ly­je. Mo­te­riai te­ko luk­te­lė­ti ir už­leis­ti škva­lui ke­lią. Po pus­va­lan­džio nu­švi­to sau­lė. Va­ka­rop gū­sin­gas vė­jas vėl ba­la­do­jo­si, vars­tė ne san­da­riai už­da­ry­tas du­ris. Var­tė rū­kyk­las, tua­le­tus, plė­šė nuo sto­gų ši­fe­rio lakš­tus. Ki­tą die­ną žmo­nės iš lau­kų su­si­rin­ko iš­ne­šio­tus puo­dus, ki­bi­rus, suo­lus.

Su­si­ruo­šu­si į dar­bą Klau­su­čių kai­mo gy­ven­to­ja pa­ste­bė­jo, kad jos šilt­na­mis nuo dir­vos vė­jo at­neš­tas ir įmes­tas į gy­vat­vo­rę. Me­džiai vir­to ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies Pa­pi­lio, Pa­ro­vė­jos, Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jo­se.

– Su­ža­lo­tų žmo­nių nė­ra, bet aud­ra bė­dos pri­da­rė. Dvie­jo­se gy­ven­vie­tė­se su­trik­dy­tas gat­vių ap­švie­ti­mas. Juos­ta­vie­čiuo­se ap­dras­ky­tas pa­sta­to sto­gas, – pa­sa­ko­jo Pa­če­riaukš­tės se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas.

Šir­vė­nos se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ilo­na Žvirgž­die­nė kal­bė­jo: aud­ra pa­siau­tė­jo ir po jų se­niū­ni­ją – ro­vė, lau­žė me­džius Če­pu­kų kai­me, Kir­ki­luo­se, Šlepš­čiuo­se, Klau­su­čiuo­se. Ne vi­sur se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai įsi­vei­kė. Te­ko pa­gal­bos ieš­ko­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Aud­ra ir to­liau re­ti­na A. Dau­gu­vie­čio par­ką.

Ne vie­nas so­dy­bos šei­mi­nin­kas džiau­gė­si, kad vė­jas pū­tė iš va­ka­rų pu­sės, to­dėl prie pat na­mo au­gu­si di­džiu­lė eg­lė ar kriau­šė neuž­vir­to ant na­mo sto­go. Bir­žie­tis Kęs­tu­tis Juo­do­kas pa­ty­rė rim­tes­nių nuo­sto­lių. Plen­to gat­vės pra­džio­je aud­ra nu­plė­šė nuo gy­ve­na­mo na­mo len­te­les, iš­pe­šio­jo ki­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas. Na­mas bu­vo ap­draus­tas, to­dėl aud­ros pa­da­ry­tus nuo­sto­lius ver­ti­na drau­di­mo bend­ro­vė.

Me­džio ša­ka už­kri­to ir ant ke­liu va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau au­to­mo­bi­lis ap­ga­din­tas.

Bir­žų me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­riau­sia­sis ste­bė­to­jas Bro­nius Me­di­nis „Bir­žie­čių žo­džiui' pa­sa­ko­jo: vė­jas pra­dė­jo stip­rė­ti ket­vir­ta­die­nį po pie­tų. Stip­riau­sias vė­jo gū­sis – 23 met­rai per se­kun­dę smo­gė jau penk­ta­die­nį, ką tik po vi­dur­nak­čio. Tai bu­vo ne tik šių me­tų re­kor­das. To­kio stip­raus vė­jo ne­bū­ta ke­lio­li­ka me­tų.

ESO ry­šių su vi­suo­me­ne pro­jek­tų va­do­vas To­mas Ka­va­liaus­kas „Bir­žie­čių žo­džiui“ tvir­ti­no: penk­ta­die­nį, ko­vo 13 die­ną iki 12 val. elekt­ros ne­tu­rė­jo apie 500 Bir­žų ra­jo­no na­mų ūkių, fik­suo­ja­ma dau­giau kaip 30 ge­di­mų, vi­du­ti­nės 10 kV ir že­mo­sios 0,4 kV įtam­pos elekt­ros oro li­ni­jo­se. Ge­di­mai bu­vo ša­li­na­mi ir dir­bo be­veik vi­sos ESO bei ran­go­vų bri­ga­dos, kad elekt­ros tie­ki­mas bū­tų at­kur­tas kuo grei­čiau.