Ant asfalto kratė mėšlą

An­ta­no JA­NU­ŠO­NIO ka­ri­ka­tū­ra
"Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­ja praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pa­sa­ko­jo ma­čiu­si ne­tra­di­ci­nį vaiz­de­lį: už Pa­pi­lio ant as­fal­to plu­šė­jo vy­rai. Jie va­lė mėš­lą. Kai vy­rai mėš­lą nu­va­lė, li­ko pėd­sa­kai. Grįž­da­mi iš Bir­žų na­mo kuč­ga­lie­čiai ste­bė­jo­si, kas at­si­ti­kę as­fal­tui, kad jis "plė­mais iš­mė­ty­tas", mar­gas? Ky­liš­kių kai­mo gy­ven­to­ja anks­ty­vą penk­ta­die­nio ry­tą va­žiuo­da­ma ir grįž­da­ma iš pie­no su­pir­ki­mo punk­to ma­tė mėš­lo krū­ve­les ša­li­ke­lė­je su­tup­dy­tas. No­sį rie­tė mėš­lo dvo­kas.

Pa­pi­lio se­niū­nas Re­nas Čy­gas "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė apie tai, kad kaž­kas pri­drabs­tė ant kraš­to ke­lio mėš­lo pir­mą kar­tą gir­di, bet pri­pa­ži­no: ūki­nin­kams kar­tais taip nu­tin­ka. O da­bar pa­ts dar­by­me­tis.

Ke­li­nin­kai ter­šė­jams ne­nuo­lai­džiau­ja. Ga­vę sig­na­lą ir iš­siaiš­ki­nę kal­ti­nin­ką pri­ver­čia jį sa­vo tur­tą su­si­rink­ti. Ga­li ir ke­li­nin­kai pa­tys tal­ki­nin­kus at­siųs­ti, bet ūki­nin­kui už tal­ką teks su­si­mo­kė­ti. Po­li­ci­ja ke­lių ter­šė­jų ir ke­lių ga­din­to­jų, ša­li­ke­lės grio­vių ar­to­jų ir ki­tų ke­lio įren­gi­nių nio­ko­to­jų taip pat ne­glos­to. Gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da. Ar ver­ta ri­zi­kuo­ti?..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.