Domėjosi kultūrine veikla Papilyje ir Kučgalyje

Spa­lio 17 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė su Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riu­mi Ro­mu Le­se­vi­čiu­mi lan­kė­si Pa­pi­ly­je ir Kuč­ga­ly­je, do­mė­jo­si kul­tū­ros dar­buo­to­jų dar­bu ir dar­bo są­ly­go­mis, kul­tū­ros dar­buo­to­ju po­rei­kiu.

Pa­pi­lio me­no va­do­vė Vi­gi­li­ja Ma­cie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie kul­tū­ri­nę veik­lą Pa­pi­lio mies­te­ly­je, pa­ro­dė pui­kiai su­tvar­ky­tą kul­tū­ros na­mų sa­lę, ki­tas pa­tal­pas. Pa­pi­ly­je re­pe­tuo­ja ke­li me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai: vo­ka­li­niai an­samb­liai „Ro­vė­jū­nės“ ir „Sen­ti­men­tai“, folk­lo­ro an­samb­lis „Aguo­nė­las“, dra­mos gru­pė. Vi­si ko­lek­ty­vai dir­ba ge­rai, da­ly­vau­ja šven­tė­se ir kon­kur­suo­se, kon­cer­tuo­ja Pa­pi­lio me­no mė­gė­jams. Vi­su eta­tu dir­ba tik pa­ti V. Ma­cie­nė, va­do­vau­jan­ti „Ro­vė­jū­nėms“ ir „Aguo­nė­loms“. A. Kor­sa­kie­nė pa­dė­ko­jo V. Ma­cie­nei už kū­ry­biš­ką ir nuo­šir­dų dar­bą Kul­tū­ros na­muo­se, taip pat – už sa­va­no­rys­tė Pa­pi­lio vai­kų ir jau­ni­mo die­nos cent­re.

Kuč­ga­ly­je me­ro pa­va­duo­to­ja A. Kor­sa­kie­nė ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius R. Le­se­vi­čius su­si­ti­ko su jau­nos Šiekš­ti­nin­kų bend­ruo­me­nės ak­ty­vu, do­mė­jo­si, ko­kia bend­ruo­me­nės veik­la, iš­gir­do apie dau­gy­bę jau įgy­ven­din­tų ir dar nu­ma­to­mų įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mų reng­ti ori­gi­na­lius kul­tū­ri­nius ren­gi­nius, da­ly­vau­ti iš­vy­ko­se, mu­gė­se, pri­sta­ty­ti sa­vo kai­mus ir ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, kon­cer­tuo­ti ki­tuo­se ra­jo­no vie­to­se ir pan. Šiekš­ti­nin­kų bend­ruo­me­nės žmo­nės pa­ro­dė, kaip sa­vo jė­go­mis su­si­tvar­kė pa­tal­pas kul­tū­ri­nei veik­lai, pa­si­sta­tė lau­ko sce­ną, įsi­ren­gė pa­vė­si­nę ren­gi­niams. Pa­sa­ko­jo ir apie už­si­mez­gu­sią drau­gys­tę su „Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hil­fe“ lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­ja iš Vo­kie­ti­jos, No­ter­da­mo. Šiuo me­tu Šiekš­ti­nin­kų bend­ruo­me­nė vie­ni­ja 84 šio ir ki­tų ap­lin­ki­nių kai­mų žmo­nes bei išei­vius iš šio kraš­to. Šiekš­ti­nin­kų bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tai iš­sa­kė ir sa­vo no­rą: bend­ruo­me­nė ku­ria nau­jas ren­gi­nių tra­di­ci­jas, tu­ri ke­le­tą ko­lek­ty­vų, ta­čiau me­no va­do­vė dir­ba už ačiū. Bend­ruo­me­nė no­rė­tų, kad sa­vo su­ge­bė­ji­mus įro­dęs žmo­gus bū­tų įdar­bin­tas kaip Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jas.

Kuč­ga­lio bend­ruo­me­nės na­muo­se A. Kor­sa­kie­nė ir R. Le­se­vi­čius su­si­ti­ko su Kuč­ga­lio bend­ruo­me­nės at­sto­vais ir pir­mi­nin­ku S. Va­liu­ku. Nors sve­čių tiks­las bu­vo pa­ma­ty­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis dir­ba kul­tū­ros dar­buo­to­ja, su­ži­no­ti, ko­kie ko­lek­ty­vai čia vei­kia, ko­kie ren­gi­niai vyks­ta, Kuč­ga­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas ir ki­ti ak­ty­vis­tai dau­giau lie­jo sa­vo nuo­skau­das. Kuč­ga­lio bend­ruo­me­nės pa­sta­te be­si­glau­džian­ti kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­ja Ja­ni­na Ei­no­rie­nė yra su­kū­ru­si dra­mos ko­lek­ty­vą, čia vei­kia ka­pe­ly­tė, vo­ka­li­nis an­samb­lis. Kul­tū­ros dar­buo­to­ja dir­ba pra­sto­mis są­ly­go­mis: jos ka­bi­ne­tas ne­šil­do­mas, o re­mon­to pra­šan­čią sa­lę pa­šil­do ke­taus kros­nis. Apie ge­res­nes są­ly­gas Kuč­ga­lio bend­ruo­me­nės ak­ty­vas ne­kal­bė­jo: pa­sta­ruo­ju me­tu pro­jek­tuo­se ne­da­ly­vau­ja, nes su­dė­tin­ga pa­reng­ti pa­raiš­kas ir pa­grįs­ti iš­lai­das. Anot S. Va­liu­ko, bend­ruo­me­nių veik­la vi­sur pri­blė­su­si. A. Kor­sa­kie­nė pa­dė­ko­jo J. Ei­no­rie­nei už nuo­šir­dų dar­bą ne­leng­vo­mis są­ly­go­mis, o bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tams pa­brė­žė: bend­ruo­me­nės atei­tis yra pa­čių bend­ruo­me­nės na­rių ran­ko­se ir nie­kas bend­ruo­me­nei ne­nu­ro­dys, kaip dirb­ti, ko­kių re­zul­ta­tų siek­ti. Tik bend­ruo­me­nės na­riai ga­li spręs­ti, ar bend­ruo­me­nė jiems rei­ka­lin­ga.