Aiškinsis dėl galimų nepotizmo atvejų

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vė A. Garš­vai­tė krei­pi­me­si pra­šė įver­tin­ti ne­po­tiz­mo ti­ki­my­bę pa­si­ren­kant į pa­rei­gas ga­li­mai po­li­tiš­kai lo­ja­lų pre­ten­den­tą.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta ke­le­tas pa­klau­si­mų, ku­riuos tu­rė­tų iš­nag­ri­nė­ti ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos.

Per­da­vė ano­ni­mo klau­si­mą

Po­sė­džio pa­bai­go­je Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos pir­mi­nin­kas To­mas Čet­ver­gas tei­gė ga­vęs vie­šin­tis ne­no­rė­ju­sio gy­ven­to­jo klau­si­mą.

Bu­vo tei­rau­ja­ma­si, „ar ne­ma­to­ma po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos po­žy­mių įdar­bi­nant ta­ry­bos na­rę Iru­tę Var­zie­nę mu­zie­ju­je“. T. Čet­ver­gas per­skai­tė ne­va ano­ni­mu lik­ti no­rė­ju­sio bir­žie­čio pa­teik­tus klau­si­mus: ka­da bu­vo įsteig­tas ar­ba nuo ka­da ne­bu­vo užim­tas eta­tas, kur ir kiek lai­ko bu­vo skel­bia­ma apie lais­vą dar­bo vie­tą, ar bu­vo vyk­do­ma at­ran­ka, ar Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos pir­mi­nin­kė Iru­tė Var­zie­nė ne­da­rė įta­kos sa­vo par­ti­jos na­riui dėl įdar­bi­ni­mo.

Į klau­si­mą tu­rė­tų at­sa­ky­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja (ku­riai ir va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rė I. Var­zie­nė), ga­vu­si pa­klau­si­mą raš­tu.

„Bir­žie­čių žo­džio“ kal­bin­ta „Sė­los“ mu­zie­ju­je dir­ban­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė I. Var­zie­nė sa­kė ma­nan­ti, kad „jo­kio ano­ni­mo ne­bu­vo“. Krei­pi­mą­si va­di­no „su­gal­vo­ta ak­ci­ja“. Ta­ry­bos na­rė ap­gai­les­ta­vo, kad kaž­kam „neuž­ten­ka drą­sos pa­klaus­ti“ ir kad „to­kie da­ly­kai vyks­ta praė­jus tris­de­šim­čiai Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tų.“ I. Var­zie­nė tei­gė ma­nan­ti, jog taip jai kerš­tau­ja­ma dėl an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos veik­los.

Pap­ra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti, ar ji ne­da­rė įta­kos sa­vo par­ti­jos na­riui dėl įdar­bi­ni­mo, at­sa­kė trum­pai: „Ne, jo­kio spau­di­mo ne­bu­vo“. Ir paaiš­ki­no, jog par­ti­ja yra vi­suo­me­ni­nė lais­va­no­riš­ka or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je va­do­vau­ja­ma­si de­mok­ra­tiš­kais prin­ci­pais, to­dėl jo­kio spau­di­mo ir ne­ga­li bū­ti.

So­cial­de­mok­ra­tai pa­pra­šė įver­tin­ti ne­po­tiz­mo ti­ki­my­bę

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Garš­vai­tė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio da­ly­vius, pa­ste­bė­da­ma, jog pa­sta­ruo­ju me­tu „vie­tos spau­do­je pa­dau­gė­jo pub­li­ka­ci­jų apie sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų kai ku­rių įsta­ty­mų lai­ky­mo­si pa­žei­di­mus ar­ba veiks­mus, lei­džian­čius sua­be­jo­ti jų skaid­ru­mu“. A. Garš­vai­tė sa­kė, kad so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ir da­lies vi­suo­me­nės dė­me­sį pa­trau­kė Bir­žų ir Va­bal­nin­ko mies­to se­niū­nų pa­rei­goms užim­ti vy­kę kon­kur­sai, ku­rie esą su­kė­lė abe­jo­nių dėl jų skaid­ru­mo ir priim­tų spren­di­mų tei­sin­gu­mo.

Frak­ci­ja krei­pė­si į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Vy­tą Ja­rec­ką, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tą (VSD) ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT), pra­šy­da­ma iš­siaiš­kin­ti (tai iš­dės­ty­ta de­šim­ty­je krei­pi­mo­si punk­tų), ko­dėl du kar­tus į pa­rei­gas ne­pa­si­rink­tas ge­riau­siai įver­tin­tas kan­di­da­tas (Ro­ma­nas Gau­die­šius, ku­ris be­je, yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys – red. pa­sta­ba). Pas­te­bė­ta, jog apie ne­tin­ka­mu­mą pa­rei­goms užim­ti dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus nu­ro­dy­tų ne­va ne­pa­lan­kių STT iš­va­dų, R. Gau­die­šius su­ži­no­jęs tik iš pub­li­ka­ci­jos spau­do­je. Krei­pi­me­si nu­ro­do­ma, jog Bir­žų sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­rin­ki­mą esą ga­li lem­ti pri­klau­sy­mas Vals­tie­čių par­ti­jai ar­ba jai reiš­kia­mas pa­lai­ky­mas. Nu­ro­dy­ta, jog ne­po­tiz­mo at­ve­jus ne kar­tą kons­ta­ta­vo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja.

Krei­pi­me­si so­cial­de­mok­ra­tai pra­šė „įver­tin­ti ne­po­tiz­mo ti­ki­my­bę, kuo­met pa­si­ren­ka­mas ga­li­mai po­li­tiš­kai lo­ja­lus, o ne ge­riau­siai kon­kur­se pa­si­ro­dęs pre­ten­den­tas“.