Ugnelė prie konteinerių

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į pa­gal­bą se­no­lei.
Sek­ma­die­nį per pie­tus Vy­tau­to gat­vė­je prie pat ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės ru­se­no ug­ne­lė.

Prie ug­ne­lės tu­pi­nė­jo se­no­lė. Pas­ta­būs bir­žie­čiai iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius. Ats­ku­bė­jo ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Ug­ne­lė bu­vo už­ge­sin­ta. Klau­si­mas: bir­žie­tė pa­ti lau­že­lį su­kū­rė ar ji pir­mu­ti­nė ug­ne­lę pa­ste­bė­jo ir sau­go­jo, kad neišp­lis­tų? Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ins­pek­to­riai aiš­kin­sis. Toks at­ve­jis – pir­mas ir re­tas.

Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va Do­vy­dė­nie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" tvir­ti­no: praė­ju­si sa­vai­tė ug­nia­ge­siams bu­vo ra­mi. Be šio lau­že­lio ug­nia­ge­siai dar ge­si­no ir ka­mi­ne už­si­de­gu­sius suo­džius.