Meilei Miliauskaitei – aukso medalis

Lapk­ri­čio 9 d. Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių vai­kų dziu­do čem­pio­na­tas.

Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo jau­nie­ji spor­ti­nin­kai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, o taip pat ir iš Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro.

Pui­kiai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Mei­lė Mi­liaus­kai­tė. Ji vie­nin­te­lė sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je pa­si­puo­šė auk­so me­da­liu ir bu­vo ap­do­va­no­ta tau­re.

Neb­lo­gai ant ta­ta­mio ki­li­mo ko­vo­jo ir Va­ka­ris Žu­kaus­kas, tik le­mia­mo­je ko­vo­je for­tū­na nu­si­su­ko ir iki per­ga­lės prieš vil­nie­tį šiek tiek pri­trū­ko. Šį­kart spor­ti­nin­kui te­ko ten­kin­tis IV vie­ta.