Lengvosios atletikos čempionate

Lie­tu­vos jau­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te.
Va­sa­rio 7-8 die­no­mis Klai­pė­do­je vy­ko Lie­tu­vos jau­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas, ku­ria­me star­ta­vo ir bir­žie­čiai, ke­lia­la­pius į šį čem­pio­na­tą iš­si­ko­vo­ję Lie­tu­vos ra­jo­nų jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­te.

Ar­nas Sa­pat­ka ir Da­rius Va­lai­tis pa­si­ro­dė pui­kiai - jie ta­po Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nais (šuo­lio į to­lį ir 60 m bė­gi­mo rung­ty­se). Šuo­lio į to­lį rung­ty­je Ar­nas Sa­pat­ka nu­šo­ko 6,66 m ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. 60 m bė­gi­mo rung­tį Da­rius Va­lai­tis įvei­kė per 7,26 s, pa­te­ko į fi­na­lą, pa­si­ge­ri­no as­me­ni­nį re­zul­ta­tą (7,23 s) ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. 300 m bė­gi­mo rung­tį Da­rius Va­lai­tis įvei­kė per 37,60 (as­me­ni­nis re­zul­ta­tas) ir iš­ko­vo­jo ket­vir­tą­ją vie­tą. Ma­rius Va­lai­tis 60 m bė­gi­mo rung­tį įvei­kė per 7,44 s, pa­te­ko į B fi­na­lą, kur pa­sie­kė as­me­ni­nį re­zul­ta­tą (7,39 s) ir bend­ro­je įskai­to­je pa­li­ko aš­tun­tas. Ki­tą, 300 m bė­gi­mo rung­tį, Ma­rius įvei­kė per 38,32 s, pa­sie­kė dar vie­ną as­me­ni­nį re­zul­ta­tą ir iš­ko­vo­jo penk­tą­ją vie­tą.

Tre­ne­riai li­ko pa­ten­kin­ti sa­vo auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mu ir ti­ki spor­ti­nin­kų per­spek­ty­vo­mis.