Kalėdinis dziudo turnyras Pasvaly

Gruo­džio 20 d. ma­žie­ji im­ty­ni­nin­kai da­ly­va­vo Ka­lė­di­nia­me vai­kų dziu­do tur­ny­re Pas­va­ly­je. Tur­ny­re da­ly­va­vo jau­nie­ji spor­ti­nin­kai iš Pas­va­lio, Bir­žų, Pa­ne­vė­žio, Ute­nos ir Šiau­lių ra­jo­nų.

Pui­kiai se­kė­si Ovi­di­jui Re­mei­kai, ku­ris sa­vo am­žiaus ir svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo vi­sus var­žo­vus ir užė­mė I vie­tą.

Gab­rie­lius Ko­mas, Ar­mi­nas Vens­lo­vas ir Eva­nas Ga­siū­nas ne­žy­miai nu­si­lei­do prie­ši­nin­kams ir užė­mė tre­čią­sias vie­tas.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­sius su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis, o ma­žie­siems spor­ti­nin­kams įtei­kė sal­džių do­va­nė­lių ir pa­lin­kė­jo įspū­din­gų per­ga­lių atei­ty­je.

Jau­nuo­sius im­ty­ni­nin­kus ko­voms ruo­šia tre­ne­riai Min­dau­gas Si­mė­nas, Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas ir Alf­re­das Kup­re­vi­čius.