Dziudo turnyras Siguldoje

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro nuo­tr.
Tur­ny­ro čem­pio­nas Ma­rius Puo­džiū­nas (de­ši­nė­je) ir tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas Aren­tas Kor­sa­kas.
Va­sa­rio 22-23 d. Lat­vi­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­nu­čių dziu­do tur­ny­ras „Si­gul­da 2020“, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro jau­nie­ji dziu­dis­tai.

Šau­niai pa­si­ro­dė Ma­rius Puo­džiū­nas, ku­ris sa­vo am­žiaus ir svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo čem­pio­no var­dą. Pri­zi­nin­kais ta­po ir Mei­lė Mi­liaus­kai­tė, tur­ny­re iš­ko­vo­ju­si ant­rą­ją vie­tą bei Aren­tas Kor­sa­kas, iš­ko­vo­jęs tre­čią­ją vie­tą. Pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti me­da­liais, at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis ir dip­lo­mais. Ant dip­lo­mų, liu­di­jan­čių, kad spor­ti­nin­kai ta­po tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ir pri­zi­nin­kais, pa­si­ra­šė olim­pi­nis čem­pio­nas Lat­vi­jos dziu­do fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Vse­vo­lod Ze­lo­nij.

Ge­rai pa­si­ro­dė ir Mar­ty­nas Svei­kaus­kas, iš­tver­min­gai ko­vo­jęs pen­kias ko­vas ir pra­lai­mė­jęs ko­vą dėl tre­čio­sios vie­tos.

Kaip ir kiek­vie­nos spor­ti­nės var­žy­bos, taip ir šis tur­ny­ras vi­siems da­vė nau­din­gą pa­tir­tį, ti­kė­ji­mą sa­vi­mi ir po­stū­mį ei­ti pir­myn.

Po var­žy­bų jau­nie­ji spor­ti­nin­kai ne tik ap­ta­rė re­zul­ta­tus, bet ir ap­lan­kė Gūt­ma­nio olą (gi­liau­sią ur­vą Lat­vi­jo­je ir vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se) bei sma­giai lei­do lai­ką Si­gul­do­je.