Lankėsi Biržų rajono savivaldybės Garbės pilietis Vladas Garastas

Rugp­jū­čio 28 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­tis, nu­si­pel­nęs krep­ši­nio tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas. Ger­bia­mas sve­čias su­si­ti­ko su me­ru Vy­tu Ja­rec­ku ir me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­ne. Ra­jo­no va­do­vai pa­dė­ko­jo V. Ga­ras­tui už ap­si­lan­ky­mą ir kar­tu ap­ta­rė Bir­žams svar­bius kū­no kul­tū­ros ir spor­to, ki­tus klau­si­mus.

Me­ras V. Ja­rec­kas kal­bė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų at­gai­vin­ti Vla­do Ga­ras­to var­do krep­ši­nio tur­ny­rą. V. Ga­ras­tas su­ti­ko su šiuo pa­siū­ly­mu ir ža­dė­jo pa­gal­vo­ti, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti at­nau­jin­tas tur­ny­ras.

Sve­čias do­mė­jo­si ki­tais kū­no kul­tū­ros rei­ka­lais, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro veik­la, bir­žie­čių da­ly­va­vi­mu var­žy­bo­se, pri­si­mi­nė sa­vo gy­ve­ni­mą ir dar­bą Bir­žuo­se, su­dė­tin­gas krep­ši­nio tre­ni­ruo­čių są­ly­gas Bir­žų pi­lia­kal­nio sa­lė­je.

Dau­giau kaip 60 me­tų įvai­rios dar­bo ir va­do­va­vi­mo pa­tir­ties tu­rin­tis V. Ga­ras­tas pa­ta­rė me­rui, kad ra­jo­no va­do­vui svar­biau­sia yra tu­rė­ti bend­ra­min­čių ko­man­dą, ku­rie su­tar­ti­nai dirb­tų var­dan Bir­žų. To­kį lin­kė­ji­mą ką tik iš­rink­tam me­ru Vy­tui Ja­rec­kui V. Ga­ras­tas bu­vo iš­sa­kęs ir anks­čiau.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė